Vad är f-gas?

F-gas är en konstgjord gas som innehåller bland annat flour, som har beteckningen F, därav F-gas. I dag används flera olika köldmedier som är så kallade f-gaser i exempelvis värmepumpar och kylmaskiner. När dessa F-gaser släpps ut, eller läcker ut, i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som utsläpp av koldioxid gör. En skillnad är dock att de flesta F-gaser är betydligt kraftigare växthusgaser än koldioxid. Exempelvis ger ett utsläpp av ett kilo av köldmediet R404A, en lika stor påverkan på växthuseffekten som ett utsläpp av 3 922 kilo koldioxid. För att minska utsläppen av F-gaserna, och därmed minska utsläppet av skadliga växthusgaser, har EU-kommissionen beslutat att införa f-gasförordningen.

F-gasförordningen: ett regelverk för att producera, sälja, installera och använda fluorerade köldmedier

Eftersom F-gaser är potenta växthusgaser har växthusgasutsläppen från F-gaser varit reglerade i EU sedan 2006. År 2014 omarbetades förordningen och den nya F-gasförordningen 517/2014 trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet är att successivt begränsa försäljningen av F-gaser i EU och förordningen förbjuder köldmedier med hög miljöpåverkan vid nyinstallation och service.

Tillsammans med koldioxid, metan och dikväveoxid, omfattas F-gaserna av Parisavtalet om klimatförändringar. Därmed även av EU:s klimatbidrag till Parisavtalet samt av EU:s klimatlag med dess mål för klimatutsläpp.

Finger pointing at chart.jpeg

F-gas certifiering: Minska miljöpåverkan mer rätt köldmedier 

Miljöpåverkan av köldmedierna mäts i ett tal som heter GWP (Global Warming Potential) - där mäts hur stor växthuseffekt det specifika köldmediet har i förhållande till koldioxid. Ju högre GWP värde ett köldmedium har desto mer påverkas växthuseffekten. Dessa värden hittar du i köldmedielistan för varje köldmedium.
Jämfört med nuvarande nedfasning, i gult nedan, så är förslaget att bara tillåta en fjärdedel så stor växthuspåverkan av sålda köldmedier år 2030. Därefter fortsätter nedfasningen fram till 2050 där närmast en utfasning av växthuspåverkande köldmedier är uppnådd.

Kontakta oss - vi hjälper dig att välja rätt

Nedfasning av HFC-köldmedium

Redan 2024 ska tillåtna mängden HFC-köldmedium halveras jämfört med idag. 2027 minskas mängden ytterligare till knappt 18 miljoner ton CO2e (Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser). Uppskattningen är att från och med 2027 så kommer det HFC-köldmedium som säljs behövas för att underhålla (fylla på) de aggregat som redan finns på marknaden, om förslaget till ny F-gasförordning träder i kraft. Det betyder att senast 2027 kommer (bör) det inte säljas några nya aggregat med HFC- köldmedium med hög klimatpåverkan. 2030 kommer nästa trappsteg, då kommer bara runt en tiondel av det köldmedium som idag får säljas att tillåtas.

Läs mer om f-gas här  

Nedfasning HFC.png

Vad innebär REACH-förordningen?

Förutom f-gasförordningen så finns en annan lagstiftning som parallellt kommer att påverka, begränsa och förbjuda p-fas ämnen och en av dessa är REACH-förordningen som är en EU-förordning. REACH innehåller regler om registrering av ämnen, förbud eller andra restriktioner samt tillståndskrav. Grunden i REACH är att tillverkaren av ett ämne ska utreda och registrera, annars får det inte säljas. Förordningen har tagits fram för att människors hälsa och miljö ska skyddas mot de risker som kemikalier kan utgöra. REACH rör många företag som verkar inom EU då förordningen gäller alla kemiska ämnen som finns runt omkring oss i vår vardag, allt från industriprocesser till rengöringsmedel, kläder, leksaker eller elektroniska produkter.

Vad är Trifluorättiksyra (TFA)?

När ämnet HFO, som är ett p-fasämne, bryts ner bildas det syntetiska ämnet TFA, (Trifluorättiksyra). Ibland kan upp till 100% TFA släppas ut i naturen vid nedbrytningen. TFA bryts inte ner alls utan dess molekyler finns kvar i naturen under en mycket lång tid. Påverkan från TFA på människor, djur och natur utreds, det finns ingen kunskap om TFA historiskt eftersom det inte förekommer naturligt.

 

 

Woman in a grocery store.jpg

Välj ett naturligt köldmedel som Co2 kyla

Det finns många regler och lagar att följa när det gäller köldmedel. Vissa ämnen omgärdas redan av lagar som reglerar vilka man får och inte får använda, medan andra ämnen är under utveckling. Reglementet är ständigt under bearbetning för att skydda oss människor och vår natur. Det vi redan vet är att naturliga köldmedel, som till exempel CO2, är ett säkert och miljövänligt val. Vi hjälper dig gärna om du har frågor kring detta och vi tar fram det bästa alternativet för just er verksamhet.

Läs mer om CO2-kyla

Ytterligare tjänster inom kyla