Strategi

Digitalisering revolutionerar vår bransch. Vår vision är att vara förstahandsvalet när omvärlden digitaliseras. Vårt breda och faktiskt unika tjänsteerbjudande täcker hela livscykeln, från design och konstruktion till tekniskt underhåll och drift.
Vi är en teknisk föregångare som levererar utmärkta kundupplevelser.

Vår strategi: Fit for Growth

Vår nuvarande strategi lanserades i november 2017 och den är uppdelad i två faser. Under 2018–2019, som en del av den första fasen (Fit), förbättrade vi våra ekonomiska resultat. På grund av pandemin, som resulterat i nedstängningar över världen har vi anpassat och utvecklade organisationen och våra verksamhetsmodeller. Vår tanke är att komma ännu närmare våra kunder vilket också gör kommunikationen snabbare och enklare. Vi har förbättrat Caverions konkurrenskraft på marknaden och vi är mer motståndskraftiga mot eventuella kommande ekonomiska konsekvenser av corona och marknadsfluktuationer. När tillväxten tar fart är vi i form och väl positionerade för att möta nya kunders efterfrågan.

Nyckelteman som driver vår tillväxt är digitalisering och hållbarhet.

Under tillväxtfasen är vårt mål att ytterligare påskynda lönsam tillväxt inom service och överträffa marknadstillväxten. Inom projekt fortsätter vi att vara selektiva och utvecklar också fortsatt vår verksamhetsmodell för att förbättra vår totala kapacitet. Projekt är viktiga när vi fokuserar på att växa via långvariga partnerskap och under byggnaders och industriers hela livscykel.

Vi fortsätter vår tillväxtfas genom rådgivande tjänster, genom att leverera kompletta resultat, smart teknik och digitala lösningar. Vår organiska tillväxt kommer stödjas av bolagsförvärv i utvalda tillväxtområden och för att komplettera vårt erbjudande.

Fit for Growth

Infograf över Caverions strategiska hemmaplan
 

Caverions tillväxtkällor

Infograf av Caverions tillväxtkällor
 

Must-wins

Vi har fyra områden vi kallar "must-wins". De är som det låter avgörande för att framgångsrikt implementera strategin: leverera utmärkta kundupplevelser, bästa lösningar, topprestationer på alla nivåer och att vara ett vinnande lag.

Så här tänker vi:

  • Utmärkta kundupplevelser | Vi bygger en stark service- och säljkultur för att leverera överlägsna kundupplevelser och ökad kundlojalitet
  • Bästa lösningar | Vi driver tillväxt inom "smart technologies", hållbara lösningar och digitala tjänster såväl som att erbjuda nya lösningar
  • Topprestationer på alla nivåer | Vi fortsätter generera intäkter, lönsam tillväxt och hög produktivitet genom utvecklande aktiviteter inom service, projekt, inköp, logistik och för att kontrollera våra fasta kostnader
  • Vinnande lag |  Vi fortsätter stärka ledarskap och utveckling bland medarbetare och att utveckla vår kultur som vi kallar "Building Performance"
    .
 

Utveckla vår verksamhetsmodell så att vi kan växa

För att stärka vår strategiska position, förflyttar vi sen 2020 gradvis vår verksamhetsmodell till att bli mer kundfokuserad, skalbar och alltmer Fit.

Infograf av utvecklingen av Caverions verksamhetsmodell

Finansiella mål

Tabellen nedan visar koncernens tidigare och uppdaterade (november 2019) finansiella mål. Det tidigare lönsamhetsmåttet justerad EBITDA kommer konverteras till justerad EBITA. Ambitionsnivån för lönsamhet är oförändrad. Tillväxtmålen har uppdaterats.

Financial targets (updated November 2019)

Kassaflödets andel av resultatet / Operativt kassaflöde I förhållande till resultatet Operativt kassaflöde före finansiella poster och skatt/EBITDA > 100%
Lönsamhet Justerad EBITA*>5,5% av omsättningen
Nettoskuld/EBITDA / Nettoskuld i förhållande till EBITDA Nettoskuld / EBITDA** <2,5x
Organisk omsättningstillväxt >4% per år
Utdelningspolicy Distribuera minst 50% av årets resultat efter skatt, dock med hänsyn till lönsamhet och skuldsättning 

* EBITA definieras som rörelseresultat + avskrivningar och nedskrivningar på immateriella tillgångar. Justeringar enligt definierade poster påverkar jämförbarheten (IAC).
** Baserat på beräkningsprinciper som bekräftats av utlåningsparterna. De bekräftade beräkningsprinciperna exkluderar för närvarande effekterna av IFRS 16-standarden och innehåller vissa justeringar.