Strategi

Vår strategi – Hållbar tillväxt

I maj 2022 lanserade vi vår uppdaterade strategi, "Hållbar tillväxt".

Vår strategi uppfyller Caverions syfte att skapa resultat i hållbara omgivningar och säkerställa människors välbefinnande i smarta och hållbara byggda miljöer.

Det som gör vårt företag unikt är att vi kontinuerligt skapar hållbar påverkan med de lösningar vi designar och levererar, pålitligt och transparent varje gång. Hållbar påverkan för våra kunder innebär att vi utvecklar och levererar långsiktiga lösningar och förbättrar hållbarheten och energieffektiviteten i den byggda miljön.

Under denna strategiperiod siktar vi på att öka vår lösningsbaserade verksamhet och växa både organiskt och genom balanserade M&A. 

Vi är redo för hållbar tillväxt

Vår strategi går i linje med de megatrender vi kan se inom branschen, inklusive:

Det finns ett allmänt ökat intresse för tjänster som stöder hållbarhet, som energihushållning och rådgivningstjänster; reglerade tjänster, statliga och EU-stimulanspaket som stöder investeringar i grön tillväxt.

Våra strategiska teman bygger en bro mellan föregående och framtida strategiperioder. Vi kommer fortsätta att fokusera på: 

Den mest attraktiva arbetsgivaren

 • Hitta rätt personer till vår verksamhet
 • Stärka vår Building Performance kultur
 • Leda människor och skapa resultat med omsorg

Fler värdefulla lösningar för våra kunder

 • Vi har egna digitala produkter och funktioner som är centrala för våra leveranser.
 • Vi digitaliserar våra processer för att kunna betjäna kunderna på ett tillförlitligt och öppet sätt.

Hållbart värde för våra intressenter

 • Vi maximerar vårt positiva handavtryck genom de råd vi ger till våra kunder.
 • Vi uppfyller kraven genom rapportering och samarbete med leverantörer.

Den bästa kundupplevelsen

 • Vi uppfyller vårt syfte om att skapa resultat vid varje möte.
 • Kundupplevelsen prioriteras vid varje affärsbeslut.
 
 
Caverion-Strategyhouse-2022.png
 

Så differentierar vi oss

Vi skapar hållbar påverkan för våra kunder genom de lösningar vi designar och levererar, pålitligt och transparent varje gång. Detta gör vi genom att:

 • fokusera på fyra noggrant utvalda styrkor som styr vårt sätt att arbeta både internt och med våra kunder och
 • investera i tre fokusområden som fastställs av utvecklingen av vår affärsportfölj framöver.
 

Affärsfokus

Vårt affärsfokus framöver:

Balanserad basverksamhet på rätt platser och med rätt personer
Bygga en bas för lösningar med högre mervärde

Vi ökar på vår verksamhet för genomförda tjänster genom förvaltningavtal för anläggningar.
Vi använder kontrakt för fastighetsförvaltning som en grund för att organiskt öka vår kompetens inom fastighetsförvaltning.
Vi använder vår närvaro för att förvärva nya installations- och underhållsverksamheter inom olika områden.

Vi tar tillvara på vår kundbas och övergår till affärer med högre marginaler och bättre hanterade risker.
Vi bygger upp en djupgående kapacitet inom energieffektivitet och hållbarhet, med stöd av megatrender, incitament och förändrade regleringar.
Inom våra rådgivande och och tekniska tjänster inhämtar vi kunskap ute på fältet, vår installations- och underhållsverksamhet drar nytta av vår djupa expertis inom tekniska lösningar.

 
 

Våra styrkor

Våra styrkor gör att Caverion kan differentiera sig på marknaden och fokusera på de möjligheter som finns.
Våra främsta styrkor: 

Att ge våra medarbetare rätt förutsättningar att hjälpa kunderna
Fokus på ett digitaliserat kundgränssnitt
Fortsatt fokus på effektivitet

Vara nära våra viktigaste långsiktiga kunder
Majoriteten av leveranserna sköts av egna anställda

Specialiserat kundengagemang inom viktiga kundsegment
Kommersiell kompetens för våra olika typer av affärsverksamheter

Vara i centrum av våra kunders lösningar
Lösningar utformade tillsammans med kunderna
Lösningskompetens delas och återskapas

 

Våra finansiella mål

Caverions finansiella mål på medellång sikt fram till slutet av 2025 är:

 • Kassaflödets andel av resultatet / Operativt kassaflöde i förhållande till resultatet (LTM): Operativt kassaflöde före finansiella poster och skatt/ EBITDA > 100 % (oförändrat)
 • Lönsamhet: Justerad EBITA* > 5,5 % av omsättningen (oförändrad)
 • Organisk omsättningstillväxt: > 4 % per år under strategiperioden**
 • M&A omsättningstillväxt: 2−3 % per år under strategiperioden (nytt mål)
 • Nettoskuld: Nettoskuld/LTM Justerad EBITDA <2,5x***
 • Utdelningspolicy: Distribuera minst 50 % av årets resultat efter skatt, dock med hänsyn till lönsamhet och skuldsättning.

* EBITA definieras som rörelseresultat + avskrivningar och nedskrivningar på immateriella tillgångar. Justeringar enligt definierade poster påverkar jämförbarheten (IAC).

** Tidigare organisk omsättningstillväxt> 4 % per år under strategiperioden, stödd av bolt-on förvärv inom utvalda tillväxtområden och kompletterande resurser, Tjänsteintäkter tillväxt> marknadstillväxt, Tjänsteintäkter> 2/3 av koncernens omsättning.

*** Tidigare Nettoskuld/EBITDA <2,5x baserat på beräkningsprinciper bekräftade med utlåningsparterna, innehållande vissa överenskomna justeringar. Justerad EBITDA påverkas av samma justeringar som justerad EBITA, förutom omstruktureringskostnader som inte inkluderar av- och nedskrivningar relaterade till omstruktureringar.