Två barn springer in i familjens nya hus

Statligt miljardstöd till energieffektivisering av bostadsfastigheter

Den första augusti i år planeras ett nytt statligt stöd för energieffektivisering av flerbostadsfastigheter att träda i kraft. Stödet är på 4,3 miljarder kronor och sträcker sig över tre år.

Det nya stödet införs för att få fastighetsägare att tidigarelägga och genomföra mer långtgående energieffektiviserande åtgärder. Alltför många flerbostadshus har i dag ett eftersatt underhåll och genom det nya stödet vill Finansdepartementet att fastighetsägare ska skynda på upprustningen.

– Det finns en stor potential för ytterligare energieffektivisering i flerbostadshus, men många åtgärder är inte lönsamma idag. Det nya stödet är ett steg i rätt riktning för att fastighetsägare relativt snabbt, och till en lägre kostnad, ska kunna genomföra djupare energieffektiviseringsåtgärder till rimlig lönsamhet samtidigt som bidraget hjälper till att minska sektorns klimatutsläpp, säger Håkan Olsson, Key Account Manager, Caverion.

Caverion har lång erfarenhet och expertis inom energieffektivisering av flerbostadshus samt har resurser för att hjälpa fastighetsägare att ansöka om stödet och genomföra stödberättigade energieffektiviseringsåtgärder.

– Vi har hjälpt fastighetsägare över hela landet med energieffektiviseringar av miljontals kvadratmeter fastighetsyta under många år, bland annat genom EPC – Energy Performance Contracting, men även med andra typer av energieffektiviseringsprojekt framhåller Håkan Olsson.

En stor fördel med förslaget är att beviljat stöd betalas ut med 40 procent, redan innan arbetet inleds. Resterande belopp fås efter godkänt genomförande.

Förslaget var ute på remiss under april och maj 2021 och Caverions remissvar var till stora delar positivt.

– Stödet kommer att stimulera till att fler energiprojekt i flerbostadshus kommer igång tidigare vilket kan innebär nya möjligheter för projekt tillsammans med våra kunder. Redan första året uppskattas stödet kunna bidra till en total energibesparing på 33 000–47 000 MWh.

FÖRSLAGET INNEBÄR I KORTHET ATT:

  • Stöd får ges till merkostnader som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år,
  • Stöd får ges till byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt,
  • Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent av det stödberättigande underlaget,
  • Varsamhetskravet ska beaktas genom att frågan om bygglov ska vara utredd innan stödet söks.
  • För att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbetsförmedlingen samt genom att ta emot lärlingar.