Minskade kostnader betalar Nordanstigs investering i fastighetsbeståndet

Minskade kostnader betalar Nordanstigs investering i fastighetsbeståndet

Nordanstig kommun och Nordanstig Bostäder AB genomför tillsammans med Caverion energibesparande åtgärder i sina fastigheter. Kommunen tar genom projektet ett stort steg för att nå målen i Agenda 2030. Caverions åtgärdsförslag väntas ge avsevärd energibesparing i fastigheterna. De görs enligt den beprövade EPC-modellen, Energy Performance Contracting. Caverion har närmare 15 års erfarenhet av modellen och har under åren förbättrat prestandan i flera miljoner kvadratmeter fastighetsyta.

"Energibesparingen kommer att uppgå till 31 procent i samhällsfastigheterna och 18 procent i bostadsfastigheterna. Till det kommer en uppskattad besparing av underhållet på flera miljoner kronor per år" berättar Håkan Olsson, Key Account Manager, Caverion. "Det som är extra roligt är att kommunen gör en stor investering som tillsammans med ett snabbt genomförande och hög besparing innebär att även rena underhållsåtgärder kan finansieras utan att kommunens ekonomi försämras. Tvärtom kommer åtgärderna att minska underhållsskulden och säkerställa en mer ekonomisk drift framöver."

Fastighetsbeståndet, som ska genomgå den omfattande upprustningen, uppgår till cirka 100 000 kvadratmeter. Bland annat ska ett stort antal tekniska installationer som el, värme, ventilation, styr- och regler moderniseras och kopplas upp. Projektet omfattar även installation av solceller på 20 fastigheter runt om i kommunen. Den samlade toppeffekten är 526 kWp (kiloWattpeak). Anläggningen beräknas ge cirka 475 000 kWh miljövänlig solel om året. Den första bygganden som kommer att få solceller på taket är Arthur Engbergskolan i Hassela.

Projektet kommer att finansieras genom lån från Kommuninvest där sannolikt en del kommer att bestå av ett så kallat Grönt lån.

"Projektet ställer höga krav på att vår organisation genomför installationerna i fastigheterna på ett snabbt och professionellt sätt. Det ger kommunen möjlighet att täcka investeringen med besparingen redan i ett tidigt skede i projektet" säger Håkan Olsson.

Tack vare en noggrann analys av byggnaderna och Caverions omfattande databas, som bland annat innehåller resultatet av genomförda förbättringar i en stor mängd tidigare projekt, blir de beräknade besparingarna från de planerade åtgärderna relativt exakta. Till det kommer kompetensen hos medarbetarna i Caverions lokala organisation med tekniker från alla fastighetstekniska discipliner.

"Det här är en stor satsning på arbetsmiljön för våra elever, brukare och anställda. Det är även en stor satsning på miljön som gör att vi kan uppfylla kommunens miljömål. Projektet skapar samtidigt många nya arbetstillfällen i kommunen under de närmaste fyra åren" säger Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande.

Projektet beräknas vara klart 2023.

FAKTA EPC: Energy Performance Contracting (EPC) är ett fastighetsprojekt som ger betydande minskning av stora fastighetsbestånds energi- och underhållsbehov. EPC-modellen innebär att Caverion garanterar en viss energibesparing i byggnadsbeståndet mot ett fast pris där investeringskostnaden täcks av de framtida kostnadsbesparingarna i energi och underhåll. Modellen innebär därmed en möjlighet för beställaren att dra nytta av projektets storlek och tidigarelägga större investeringar i beståndet. Utöver minskade energi- och underhållskostnader innebär installationen av ny fastighetsteknik även förbättringar i inomhusmiljön för boende och brukare, samt möjlighet att resurseffektivt nå uppsatta energi- och miljömål.

FAKTA NORDANSTIG: Nordanstigs kommun ligger i norra Gävleborgs län. Totalt bor cirka 9 500 personer i kommunen, varav cirka 1 200 i centralorten Bergsjö.