Flygfoto av Händelöverket i Norrköping

Händelöverket tryggar Norrköpings energiförsörjning

E.ON Händelöverket i Norrköping är ett av Sveriges största kraftvärmeverk. Vid anläggningen produceras el, värme och processånga. Mer än 95 procent av bränslet som används i anläggningen består av avfall och biobränsle. År 2025 är målet 100 procent.

Dygnet runt, året runt producerar Händelöverket energi till företagets kunder i Norrköpingsområdet. Också dygnet runt, året runt hjälper 15-20 medarbetare från Caverion industri och kraft E.ONs personal att säkra den samhällskritiska energiproduktionen.

– Våra medarbetare utför underhåll av el, instrument och automation på Händelöverket, från anläggningens transformatorstation med en inkommande spänning på 130 kV (spänningen i många kraftledningar) till mätinstrument och givare som styrs med svaga strömsignaler på 4-20 mA (används i många industriapplikationer, berättar Jan Erixon, projektledare på Caverion i Norrköping.

Avtalet med E.ON gäller företagets samtliga anläggningar i området, som förutom Händelöverket bland annat omfattar reservkraftvärmeverket i Söderköping, hetvattencentralen Navestad, yttre tryckökningsstationer och fjärrkylanläggningen i centrala Norrköping. Även den nya spets- och reservproduktionsanläggningen för fjärrvärme som byggs på Ingelsta industriområde i Norrköping kommer att ingå i avtalet.

– Framtiden för fjärrvärme är ljus och vi kör Händelös samtliga fem pannor när det är som kallast för att kunna leverera tillräckligt med energi till våra kunder, berättar Jonas Lind, produktionschef på E.ON Energilösningar i Norrköping.

– Vi ser oss som en viktig del i energiomställningen där vi tar hand om material som ingen annan vill ha, och som inte kan återanvändas. Vi utvinner energin ur materialet och deponerar de farliga ämnen som avskiljs vid reningen av rökgaserna, fortsätter han.

Händelöverket levererar varje år 900 GWh värme till kunder som är anslutna till det regionala nätet som sträcker från Åby i norr till Söderköping i söder. Verket levererar också 450 - 500 GWh processånga till Lantmännen Agroetanols anläggning 700 meter bort för deras produktion av drivmedelsetanol. Till det kommer en årlig leverans av 250 GWh el.

– Vi har ett bra samarbete med våra samarbetspartners där vi avtalsmässigt byggt in en struktur för ett ömsesidigt lärande och lojalitet med energiproduktionen på verket, berättar Jonas Lind.

Till stöd för samarbetet genomförs möten på flera nivåer. Varje morgon deltar representanter från samtliga entreprenörer i Händelöverkets driftpersonals morgonmöten. Till det kommer regelbundna planeringsmöten, avstämningsmöten och styrgruppsmöten.

– Samarbetet fungerar väldigt bra, det känns som om vi på Caverion och E.ON är ett och samma företag – med samma mål att skapa de bästa förutsättningarna för E.ON:s drift och produktion, framhåller Jan Erixon.

Personal från Caverion har deltagit i olika projekt på Händelöverket i över 30 år. Det nuvarande underhållsavtalet trädde i kraft år 2018.

– Flera av våra medarbetare har arbetet på verket i över tio år så vi kan anläggningen. Det är till stor hjälp, både för att effektivt kunna utföra våra arbetsuppgifter, men också för att hitta i den stora anläggningen, säger Jan.

FAKTA HÄNDELÖVERKET:

Vid Händelö kraftvärmeverk eldas restprodukter som returflis, skogsbränslen, gummi och avfall. Energin i bränslet omvandlas till el, fjärrvärme och processånga. Tack vare att el, värme och ånga produceras samtidigt kommer upp till 90 procent av energin i bränslet till nytta. En effektiv rökgaskondensering, som är kopplad till panna 11 och panna 13, tar vara på den energi som finns i rökgaserna och bidrar till Händelöverkets höga verkningsgrad. Dessutom gör såväl rökgaskondenseringen som rökgasreningen vid övriga pannor att utsläppen av stoft, ammoniak och svavel minskar betydligt.

På Händelöverket finns fem pannor varav P15, en modern och effektiv kraftvärmeanläggning, togs i drift hösten 2010. Därmed ökade kapaciteten vid kraftvärmeverket markant. Samtidigt minskade koldioxidutsläppen med 120 000 ton, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 40 000 bilar. Tillsammans med Malmö var Norrköping näst först i Sverige med att bygga ett fjärrvärmenät. Fjärrvärmenätet i Norrköping är cirka 45 mil långt och 95 procent av fastigheterna i Norrköpings innerstad är anslutna till fjärrvärme. Cirka 4 000 privatkunder och 950 företagskunder i Norrköpings- och Söderköpingsområdet får värme och varmvatten från Händelöverket.

Lär mer om fjärrvärme