Käppalaverket

Från avlopp till kretslopp, Käppalaverket – ett av världens modernaste reningsverk

Varje dag renar Käppalaverket på Lidingös sydostspets avloppsvatten från över en halv miljon människor. Avloppsvattnet kommer från hushåll, skolor, industrier, kontor och sjukhus i elva kommuner runt Stockholm, och rinner till verket via ett sex mil långt tunnelsystem.

Avloppsreningen sker i stora salar som är insprängda i berget. Reningen sker i 11 parallella linjer som genom mekaniska, biologiska och kemiska processer renar avloppsvattnet från organiska föroreningar, fosfor och kväve. Processen tar ett till två dygn innan det renade vattnet släpps ut i Östersjön. Verksamheten är högteknologisk och styrs av en stor mängd toppmodern och avancerad elektronik. För det krävs kontinuerliga och avancerade beräkningar för att hela tiden optimera reningsprocesserna.

"Käppalaverket är ett av världens modernaste reningsverk. Driften av verket är digitaliserad och helautomatisk," berättar Mats Schultze, el- och automationschef på Käppala.

Så varje dag klockan fyra kan driftpersonalen gå hem. Reningen av avloppsvattnet sköter sig själv. Naturligtvis så finns larm på all utrustning och personal som har beredskap ifall något problem skulle uppstå. Men risken för driftstopp är liten. Verksamhetskritisk utrustning så som inloppspumpar är inte bara dubblerade utan här pratar vi om quadrupel redundans, alltså fyrdubbel säkerhet. I tunnlarna går kilometervis med optisk fiber som oavbrutet skickar styrsignaler fram och tillbaks från mätstationer och manöverutrustning. I berget finns 10 korskopplingsrum där signalerna bearbetas av kraftfulla datorer och skickas vidare till verkets kontrollrum.

”Det ställs höga krav på vårt jobb”, berättar Joakim Dunér, en av Caverions tre eltekniker som arbetar heltid på verket. Han har lagt många timmar på att installera mycket av den avancerade styrelektroniken.

Joakim är för övrigt en av trotjänarna på Käppalaverket. Han kom hit som nyutbildad redan 1978 och har arbetat där sedan dess, dock med några kortare avbrott. Caverions andra två elektriker på plats, Lars Dahlström och Omeyme Alsayfi har jobbat betydligt kortare på verket, men båda håller med om att Käppala är en trivsam och spännande arbetsplats.

”Det är en ynnest att få vara en kugge i kretsloppet och att få vara med att rena avloppsvattnet för så många människor”, säger Omeyme Alsayfi som yrkesväxlat och utbildat sig till eltekniker efter 13 år i butik. Hon anställdes på Caverion 2017 och har arbetat på Käppalaverket i drygt ett år.

Fakta

Käppala ägs av Käppalaförbundet, ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner.

Förbundet har som uppgift att ta hand om och rena medlemskommunernas avloppsvatten. Följande kommuner är medlemmar i Käppalaförbundet: Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-­Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Värmdö. Verket renar i dag avloppsvatten från cirka 700 000 så kallade personekvivalenter (industrier och andra större verksamheter räknas om till personer). Av den näring och energi som finns i avloppsvattnet produceras slam, biogas och värme som återförs till kretsloppet. Allt slam används som växtnäring på åkermark och biogasen används som fordonsbränsle i SL:s bussar.

För att klara av ökade miljökrav och inflyttning av nya invånare till ägarkommunerna moderniseras äldre delar av verket samtidigt som kapaciteten byggs ut till cirka 900 000 personekvivalenter. Man bygger också ut högflödesreningen för att kunna ta hand om den ökande mängd dagvatten som klimatförändringarna väntas medföra. Käppalaverket invigdes 1969 och firar i år 50 år.