Energy Performance Contracting (EPC): Uppföljning verifierar energibesparing

Uppföljningen, eller Fas 3 som den kallas i ett EPC-kontrakt, är en mycket viktig del i ett EPC-projekt. Då kvalitetssäkras målen genom att den beräknade energibesparingen verifieras. Arbetet utförs i Caverions databas EnBase som också säkerställer att de överenskomna klimatkraven uppnåtts.

– Siffrorna ger kunden ett konkret bevis på att projektet blivit lönsamt och att de genomförda miljö- och energiåtgärderna minskat energianvändningen och driftkostnader kraftigt, säger Thomas Mattsson, projektchef Caverion.

Klimatkrav säkerställs

Fas 3 är en viktig del i ett EPC-projekt. Det är då som projektmålen kvalitetssäkras, dels i form av att verifiera den beräknade energibesparingen genom databasen EnBase, dels genom att säkerställa de överenskomna arbetsmiljökraven.

– För att så snabbt som möjligt nå de uppsatta besparingsmålen görs injusteringen av den nya fastighetstekniken som ventilation och värmeundercentraler direkt efter installation. Under Fas 3 lägger vi mycket tid på att finjustera inställningar och kurvor för att ytterligare förbättra fastigheternas prestanda, berättar Michael Ulander, energiingenjör, Caverion, projektledare för Fas 3-projektet i Söderhamn.

Arbetet görs på distans och även på plats av Caverions energiingenjörer och tekniker i nära samarbete med beställarens driftorganisation som också aktivt deltar i arbetet med den kontinuerliga energioptimeringen.

– En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med ett EPC-projekt och i synnerhet i uppföljningsfasen Fas 3, är engagemanget, kommunikationen och samverkan med den lokala driftorganisationen. Personal från Caverion har ofta daglig kontakt med driften via telefon och/eller mail, säger Michael Ulander.

Under uppföljningsfasen görs även återkommande analyser för att hitta och åtgärda eventuella avvikelser. Det kan till exempel vara en paviljong i en skola som tidigare inte varit i bruk och som börjar användas, vilket då ser ut som om energianvändningen i skolfastigheten ökat. Eller att ett skolkök har fått utökade eller minskade drifttider, vilket påverkar energianvändningen.

Uppföljning av Sveriges största EPC projekt

I Sveriges hittills största EPC-projekt har Söderhamns kommun och det allmännyttiga bostadsbolaget Faxeholmen AB bytt ut och moderniserat det mesta av fastighetstekniken. Här har energiuppföljningsfasen pågått under snart ett år. Resultaten motsvarar förväntningarna och de beräknade besparingarna har uppnåtts till den garanterade nivån.

– Fortfarande återstår det en del arbete ör att nå och överträffa den projekterade energibesparingsnivån, men potentialen är god, berättar Michael Ulander.

Energianvändningen i kommunens och det kommunala bostadsbolagets fastighetsbestånd har hittills minskat med totalt cirka 8300 MWh. Samtidigt har också driftkostnaderna minskat kraftigt tack vare att all fastighetsteknik moderniserats.

– Vi brukar rekommendera kunderna att fortsätta samarbetet under minst fem år för att säkerställa att den minskade energinivån kvarstår, säger Michael.

I Söderhamn kommer Fas 3 att pågå under minst 3 år, men det kan förlängas till totalt 10 år om parterna önskar.

– Fler och fler kunder inser vikten av att skapa hållbara underhållsplaner så att man i framtiden kan undvika att stora underhållsskulder uppstår i fastighetsbeståndet. Caverion har erfarenhet och expertis och kan hjälpa kunderna med det arbetet, framhåller Thomas Mattsson.

FAKTA BESPARINGSÅTGÄRDER EPC:

De största besparingarna i ett EPC-projekt uppnås tack vare att fastigheternas, ofta gamla och ineffektiva, tekniska installationer byts ut mot ny energieffektiv utrustning. Åtgärderna kombineras även med injustering av värmesystem, modernisering av fastigheternas klimatskal med framför allt vindsisolering, ibland även byten av uttjänta och otäta fönster ihop med en sänkning av värmekurvorna vilka ofta tidigare varit för högt inställda på grund av ojämn värmefördelning i byggnaderna. Här kan du läsa mer om EPC (Energy Performance Contracting).