Avtal om energiprestanda (EnPC / EPC)

 
 

Hur energirenoverar EnPC i praktiken?

EnPC projekt är en energirenoveringsmodell som samlar flera byggnader och ofta hela byggnadsbestånd vilket låter fastighetsägare dra nytta av projektets stordriftsfördelar. Detta helhetsgrepp är en grundbult för att fastighetsägaren skall kunna skapa en investeringsbudget genom tillräckligt stora årliga besparingar i energi- och underhållskostnader. 

FAS 1 - Inventering

 

Åtgärdsinventering

Under inventeringen identifieras och beräknas samtliga energibesparande åtgärder för alla byggnader som valts ut av beställaren. 

Åtgärdsgenerering

I denna del av projektet förprojekteras samtliga åtgärders besparingar och kostnader så att beställaren kan erbjudas ett fast pris och en garanti på den slutliga energiprestandan. Förbättrad energiprestanda är vad fastighetsägaren betalar för och med en garanti på minskad energikostnad vet fastighetsägaren det ekonomiska utfallet innan genomförandet har påbörjats.  

Vid åtgärdsgenereringen kommer leverantör och beställare fram till det projekt som passar bäst utifrån de målsättningar som beställaren bestämt. Tillsammans tar parterna fram ett åtgärdspaket som stämmer med målen och när projektet skall vara klart.

FAS 2 - Genomförande


Det är under genomförandet som de överenskomna åtgärderna installeras. Tempot i den här delen av projektet är viktigt för att skapa tillräckligt stora årliga besparingar som kan bära projektet. Desto snabbare de nya installationerna kommer på plats desto bättre blir projektets ekonomi och desto större investering kan genomföras.

Lokal förankring

Ett energirenoveringsprojekt skapar arbetstillfällen och lokala leverantörer eller leverantörer med ramavtal används som regel och är något fastighetsägare och leverantör bestämmer tillsammans.

Kompetensöverföring

En viktig del i denna fas av projektet är att utbilda driftsorganisationen i den nya tekniken för att säkerställa energiprestandan över tid.

FAS 3 - Uppföljning


Vad blev utfallet?

När samtliga installationer är på plats följs besparingsgarantin upp. Beställaren vill självklart veta vad de fick för sin investering och om energiprestandan uppnåtts. Caverions roll vid sidan av garantiuppföljningen är att se till att den installerade tekniken används på rätt sätt.

 
 

Vilka mervärden ger Energirenovering?

Ett EnPC-projekt ger möjlighet att genom stordriftsfördelar tillsammans med en extern aktör skapa de investeringar som fastigheterna behöver. Men det finns även andra positiva konsekvenser av att modern teknik installeras och ekonomin förbättras.

Några av dessa är:
1.  Minskad resursanvändning
2.  Jobb skapas
3.  Höjd kompetens inom ny teknik
4.  Förbättrad inomhusmiljö för verksamheter

Andra tjänster som kan vara intressanta