Avtal om energiprestanda (EnPC / EPC)

 
 

Hur funkar EnPC projektet i praktiken?

Projekt är en affärsmodell för genomförande av konkreta åtgärder som
kraftfullt minskar energi- och underhållskostnaderna i fastigheterna.

FAS 1 - Inventering


 Åtgärdspaket

Syftet med inventeringen är att identifiera vilka åtgärder och åtgärdspaket som varje fastighet behöver och skapa ett sammanfattande och komplett beslutsunderlag för vad som skall genomföras i Fas 2 och följas upp i Fas 3.

Projektutvecklingsrapport

Projektutvecklingsrapporten (PUR) är det centrala besultsunderlaget som används för att bestämma den slutliga storleken på investeringen och genomförandet.

FAS 2 - Genomförande


Totalentreprenad

Det är under genomförandet som alla åtgärder installeras. Med Caverion som totalentreprenör får ni en stabil partner med bred och hög kompetens. Samarbetet med er som beställare är både viktigt och en förutsättning för projekts resultat.

Lokal förankring

Lokala underleverantörer, exempelvis med ramavtal används ofta då de har värdefull lokal kunskap om fastigheterna och har visat sig vara en nyckel för ett lyckat projekt.

FAS 3 - Uppföljning


Garanti på besparingen

När allt är installerat så påbörjas det långsiktiga och viktiga arbetet med att sköta och underhålla fastigheterna långsiktigt. Caverions roll är att följa upp garantin för att säkerställa att besparingen av den minskade energianvändningen.

Kompetensöverföring

En annan viktig roll är att utbilda och hjälpa den befintliga driftorganisationen så att resultaten inte går förlorade över tiden.

 
 

Vilket mervärde ger EnPC-projektet?

Ett EnPC-projekt ger många olika värden där besparingen i användningen av energi och de lägre kostnaderna för drift och underhåll är kärnan i projektet. 

Det finns många fler värden av att på kort tid öppna dörren för ett långsiktigt sätt att ta hand om alla fastigheterna i beståndet.

Några av dessa är:
1.  Mindre klimatpåverkan
2.  Tidigarelägger investeringar
3.  Höjer kompetensen
4.  Skapar en bättre arbetsmiljö

Andra tjänster som kan vara intressanta