Ny styr- och reglerteknik optimerar användningen av miljövänlig butikskyla

När Maxi ICA Stormarknad Örebro Boglundsängen investerade i butikens hjärta - kylmaskinerna - minskade energianvändningen för butikskylan kraftigt. De nya CO2-kylmaskinerna genererar dessutom "gratis" överskottsvärme. Fastighetsägaren ICA Fastigheter installerar därför ett nytt styr- och reglersystem där överskottsvärmen används för att värma butiken under den kalla årstiden.

Maxi ICA Stormarknad Örebro Boglundsängen värms och kyls via butikens luftbehandlingsaggregat.
Genom att Caverion installerar ny styr- och reglerteknik, samtidigt som överskottsvärmen från livsmedelskylan ansluts till butikens fem luftbehandlingsaggregat upphör behovet av köpt värmeenergi i stort sett helt.

– I och med bytet till ny styr- och reglerteknik tar vi ett helhetsgrepp och tillför nya funktioner för
styrningen för butikens luftflöden, berättar Erik Hemmingsson, energiprojektledare på uppdrag av fast-
ighetsägaren ICA Fastigheter, och fortsätter:

– De nya funktionerna gör att luftbehandlingsanläggningen kan köras effektivare. Närvarogivare i buti-
ken ser till att systemet bara tillför värme och kyla efter behov. Det så kallade börvärdet tillåts även att variera något vilket ytterligare minskar energianvändningen.

I projektet ingår även nya elskåp samt byte av styr- och reglerteknik i ytterligare ett fläktrum som betjänar
restaurang, kontor och vissa butiker i gallerian.

– I en tidigare etapp bytte vi styr- och regler teknik till undercentralen som betjänar hela gallerian, berättar
Fredrik Lundkvist, projektledare Caverion som projekterat och programmerat det nya systemet.

Eftersom luftbehandlingsaggregaten till ICA Maxi inte förbrukar all överskottsvärme från livsmedelskylan ingår även planering för ytterligare ombyggnad av värmesystemet i gallerian i projektet.

– CO2 värmeåtervinning från livsmedelskyla är ett bra koncept för att tillvara energi och minska fastig-
heters energiförbrukning. Tillsammans med Caverion levererar vi en mycket bra produkt till ICA Fastigheter.
Den beräknas producera 300 MWh värmeenergi om året, vilket är 70 procent av butikens totala värmebe-
hov, berättar Erik Hemmingsson.