Johan Eriksson, projektledare industrirör Caverion och Daniel Karlsson, Gävle hamn.

Caverion Industrirör säkrar leveranser till pappersindustrin

Renoveringen av Kaj 1 är ett av Gävle hamns större projekt de senaste åren. En kaj för flytande bulk. Här anlöper omkring 75 tankerfartyg om året, huvudsakligen med produkter till pappersindustrin i området.

Arbetet med den nya kemikajen har genomförts samtidigt som driften pågått som vanligt vid den befintliga kajen. Den låg alldeles intill, med regelbundna anlöp av fartyg som lossade sin last vilket ställde stora krav på planering och samordning mellan entreprenörer och hamnledning.

PEAB, affärsområde Anläggning, var huvudentreprenör för utförandeentreprenaden.

"Vi hade ett riktigt bra samarbete med Caverion med en öppen och ärlig dialog och med en härlig entreprenörsanda hos både tjänstemän och yrkesarbetare. Resultatet av arbetet är toppen och jag ser fram emot att arbeta med Caverion igen", understryker Dennis Renz, PEAB:s platschef för projektet "Ny Kemikaj 1".

Gävle Hamn AB:s gamla kemikaj byggdes på 1930-talet och har sedan dess genomgått flera renoveringar och standardförbättringar. Vid besiktningen för några år sedan konstaterades att ytterligare renoveringar inte var möjliga, utan att en ny kaj anpassad efter dagens krav behövde byggas.

"Det har varit ett komplext projekt med många inblandade där Caverion varit en stor och viktig entreprenör", säger Daniel Karlsson, infrastrukturchef Gävle hamn.

Caverion industrirör har byggt kemikajens sju nya rörledningar med rörstråk och ställningar för olika medier: tre för slurry (fyllmedel i pappersark eller för bestrykning av detsamma.), en för svavelsyra, en för natronlut, en för eldningsolja samt en för bensin. Varje rör är cirka 300 meter långt och består av kortare delar på 6–12 meter som svetsats ihop på plats, både rostfria rör och stålrör.

"Våra medarbetare utförde väldigt många svetsfogar med höga kvalitetskrav under projektet. Svetsförbanden för bensin är till exempel klassade enligt den högsta klassen", berättar Johan Eriksson, projektledare industrirör Caverion.

Svetsning är ett hantverk med höga krav på utförande och den oförstörande provning, OFP (röntgen av svetsskarvar), som utfördes på fem procent av svetsskarvarna påvisade inga defekter.

"Det är ett bra bevis på våra medarbetares yrkesskicklighet", framhåller Johan.

Caverion har även byggt och installerat kemikajens nya avancerade brandsläckningssystem samt hjälpt Gävle hamn att CE-klassa anläggningen. De nya ledningarna kopplades in under ett 17 dagars planerat produktionsstopp då allt skulle klaffa. Rören på den gamla kajen revs och rörledningarna på den nybyggda kajen kopplades ihop med de nya rörledningarna på hamnområdet. Efter det rev Caverion de gamla rörledningarna och rörstråken.

"Vi är mycket nöjda med slutprodukten. Ombyggnaden har ökat säkerheten avsevärt och samtidigt förbättrat arbetsmiljön. Den skapar möjligheter för framtida nya produkter", säger Daniel Karlsson och tillägger att kemikajen även kan ta emot cement.

Den 9 juli 2023 anlöpte det första tankerfartyget den nya kemikajen.

FAKTA:

Oförstörande provning (OFP)

Oförstörande provning används som en del i tillverknings- eller installationskontroll för att kontrollera att kvalitetskrav uppfylls. Till exempel röntgas svetsade förband för att kontrollera svetskvaliteten. Röntgenprovning visar om förbandet är fullständigt svetsad eller om den innehåller defekter som inte är tillåtna.

Caverion Industrirör

Caverion Industrirör finns på två orter: Karlstad och Uppsala. Enheten består av cirka 30-talet certifierade industrirörstekniker. Det innebär att de har tillstånd att arbeta med trycksatta anordningar, exempelvis rörledningar för farliga media och högtrycksånga. Arbetet består huvudsakligen av monterings– och svetsarbeten för den tyngre industrin och fjärrvärmeverk. Enheten stödjer Caverion i hela landet med svetskompetens. Svetsning är ett hantverk och 95 procent av arbetet utförs för hand.

Svetscertifikat

Caverion Sverige AB har cirka 250 olika WPQR (Welding Procedure Qualification Record) och därtill cirka 400 WPS:er (Welding Procedure Specification). En WPQR är ett realistiskt utfört prov av en svets som ligger till grund för framtagning av en WPS som är en beskrivning på hur en svets skall utföras. Vid svetsarbetet i Gävle hamn har Caverion Industrirör använt sig av nio olika WPQR:er och 15 olika WPS:er.

Gävle hamn

Gävle hamn är en central knutpunkt för import av insatsvaror och export av färdiga produkter för den tunga basindustrin i Mellansverige, från Sundsvall i norr till Stockholm i söder. Främst stål-, trä- och pappersindustri. Hamnens flygbränsleterminal tar emot allt flygbränsle till Arlanda flygplats. Containerterminalen är Sveriges tredje största och hamnen har cirka 900 fartygsanlöp om året. Renoveringen av kaj 1 har varit ett av Gävle hamns större projekt under 2022 och första halvan av 2023. Den ligger i den sydvästra delen av hamnområdet och är Gävle hamns mindre kaj för flytande bulk.

Se filmen från projektet: