Björn Ståhl, montör Caverion,  monterar ventilationskanaler  vid bygget av Ragn­Sells nya  anläggning

Banbrytande ny teknik löser miljöproblem

Återvinningsföretaget Ragn­Sells bygger en ny anläggning som återvinner värdefulla salter ur flygaska, en restprodukt från avfallsförbränning. Anläggningen kallas Salarium och satsningen är en av de största investeringar som gjorts inom cirkulär materialåtervinning i Sverige.

Många kommuner och kraftvärmeföretag i Sverige producerar fjärrvärme och el genom avfallsförbränning. Flygaskan som blir kvar efter förbränningen klassas som farligt avfall och är ett stort problem. Nu erbjuder vi en lösning som återvinner värdefulla resurser ur askan, samtidigt som vi tar ett viktigt steg mot ett mer cirkulärt resursanvändande, säger Ulrik Améen, Senior Advisor på Ragn-Sells.

Bara i Sverige produceras varje år cirka 300 000 ton flygaska när sju miljoner ton avfall förbränns. Flygaskan, som bildas när rökgaserna renas, är ett farligt avfall med höga halter av miljögifter och högt pH. Samtidigt innehåller askan cirka 20 procent värdefulla salter: kaliumklorid, natriumklorid och kalciumklorid. Med Ragn-Sells innovativa teknik kan salterna säljas på råvarumarknaden och återföras till kretsloppet i stället för att, som i dag, deponeras.

– Det unika med vår metod, Ash2Salt, är saltseparationen. Det är en innovation som har utvecklats och patenterats i vårt innovationsbolag EasyMining. När vi separerat salterna och tungmetaller ur flygaskan blir det kvar en restprodukt, ett renat finkornigt material som kan deponeras på deponier för icke-farligt avfall. Utvinningen av salterna minskar också mängden material som behöver deponeras, berättar Ulrik Améen. Caverion installerar ventilation, el, vs och fastighetsautomation i den 1500 kvadratmeter stora och 30 meter höga processbyggnaden.

– Jag är jättenöjd med Caverions arbete - i alla delar. Förutom installationsarbetet har de tagit samordningsansvaret i den delade entreprenaden vilket gjort att projektet fungerat bättre, berättar Bo Hagman, projektledare på Ragn-Sells. Salarium byggs på Ragn-Sells kretsloppsanläggning Högbytorp i Bro utanför Stockholm och väntas stå klar för full drift hösten 2022. Ragn-Sells räknar med att anläggningen inom några år har kapacitet att ta hand om cirka hälften av all flygaska från svensk energiåtervinning.

– Det känns väldigt bra att flera discipliner från Caverion får bidra till uppförandet av Ragn-Sells unika anläggning, säger Caverions huvudprojektledare, Per Eriksson.