caverion_vantaa-350 (ID 681).jpg
31.05.2018 Pressmeddelande

Caverion tecknar EPC avtal med Nordanstigs kommun och Nordanstigs Bostäder AB

 

Samlat grepp kring offentligt ägda fastigheter ska ge lägre energianvändning, minskade kostnader och förbättrad inomhusmiljö.

108 000 m2 samhällsbyggnader och bostäder ska energieffektiviseras under projektet. Fokus ligger på byggnadernas fastighetsteknik där modernisering av exempelvis ventilation, värme samt styr och reglerteknik beräknas minska energianvändningen radikalt under närmaste åren.

"Vi ser fram mot att i nära samarbete med kommunen och fastighetsbolaget minska energianvändning och underhållsbehov samt skapa en förbättrad inomhusmiljö för dem som vistas i lokalerna", säger Klas Tocklin, VD Caverion Sverige.

EPC modellen (Energy Performance Contracting) innebär att Caverion garanterar en viss minskad energianvändning i byggnadsbeståndet och att investeringskostnaden täcks av de framtida kostnadsbesparingarna i energi och underhåll. Modellen innebär därmed ingen ekonomisk risk för kommunen eller fastighetsbolaget. Utöver minskad energianvändning och underhållskostnader innebär installationen av ny fastighetsteknik även förbättringar i inomhusmiljön för boende och brukare, samt möjlighet för kommunen att nå miljömål på ett kostnadseffektivt sätt.

"I år börjar vi göra en inventering av alla lokaler, det arbetet pågår fram till och med mars 2019 och då kommer vi att veta vilka åtgärder som krävs", säger EvaLinda Grensman verksamhetschef för Teknik och hållbarhet på Nordanstig Kommun

"Vår förhoppning, är att projektet skall leda till sänkta driftkostnader, för våra fastigheter och att det i sin tur kommer att frigöra medel, för vidare underhållsåtgärder. Vi hoppas även på en kompetenshöjning, för vår driftpersonal, samt en större medvetenhet hos hyresgäster och verksamhetsutövare, när det gäller framförallt energi- och vattenförbrukning, vid fastigheterna. Målet är också att få till en bra driftövervakning, för våra fastigheter, då dessa är utspridda över ett stort geografiskt område. Vi känner oss trygga med Caverion, som avtalspart i det aktuella energitjänstprojektet, detta då de genomfört flera liknande projekt, med goda resultat", säger Birger Tellin, VD Nordanstigs Bostäder AB.

Projekterings- och analysfasen påbörjas under juni 2018 och beräknas vara avslutad under våren 2019. Därefter har Nordanstigs kommun möjlighet att gå vidare med genomförande av de föreslagna åtgärderna.

Caverion har de senaste åren arbetat tillsammans med en rad andra kommuner i liknande projekt, t.ex. genomför just nu Söderhamns kommun och Faxeholmen AB Nordens största EPC projekt där ett fastighetsbestånd på ca 430 000 m2 ingår.

Fakta Nordanstig: Nordanstig är en kommun i norra Gävleborgs län. Totalt bor cirka 9 500 personer i kommunen, varav cirka 1200 i centralorten Bergsjö.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter