Svärtinge

Arbete under spänning i Svartinge

Runt om i landet bygger E.ON om ett stort antal transformatorstationer för att förstärka elnätet och förbättra leveranssäkerheten.

Det är ett komplext arbete som ställer mycket höga säkerhetskrav. Arbetet görs ofta när anläggningarna är i full drift och det kan vara upp till 130 000 volt i ledningarna.

I Svärtinge strax utanför Norrköping genomför Caverion en av ombyggnaderna. Arbetet utförs i en farlig miljö och på den befintliga transformatorstationens begränsade yta, tätt intill spänningssatta anläggningsdelar. Det kräver god planering och mycket hög säkerhet. Arbetet sker etappvis där varje etapp utförs spänningslöst, och kopplas in när den är slutförd.

”Vi har ett mycket starkt fokus på personsäkerhet och riskanalys under hela projektet, särskilt när vi bygger upp de primära apparaterna eftersom arbetet utförs mycket nära de högspänningsdelar som ska bytas ut, berättar Alexander Jansson projektledare, Industri och Kraft, Caverion, Norrköping.

Varje projekt har en egen så kallad KMA-pärm indelad i ett antal underavdelningar som beskriver hur arbetsmiljö, riskanalyser, skyddsronder, heta arbeten och miljöplan med mera hanteras i det enskilda projektet.

Till sin hjälp i det dagliga säkerhetsarbetet på arbetsplatsen har Caverions montörer också ett app-baserat systemstöd, IA. Här finns bland annat checklistor som hjälper dem att analysera, påminna om och uppmärksamma risker i det dagliga arbetet.

Checklistorna innehåller även arbetsbeskrivningar anpassade till det arbete som ska utföras, exempelvis checklistor för elarbeten eller tunga lyft. IA–appen används också för att rapportera tillbud, olyckor och riskobservationer som bland annat används i det kontinuerliga arbetet med att förbättra säkerheten.

”Det är smidigt med checklistor i mobilen. Systemstödet förenklar det dagliga arbetet med säkerhet och arbetsmiljö. Till exempel i går morse, då den 30 ton tunga transformatorn skulle lyftas in med en stor mobilkran, använde jag checklistan för tunga lyft i mobilen när jag gick igenom dagens arbete med alla som var på plats” berättar Tommy Liljegren, ledande montör, Caverion.

Tommy är också den som går skyddsronder och skriver ut tillstånd för heta arbeten på projektet. Han har Bas-U utbildning, ett krav från E.ON att minst en person har på arbetsplatsen.

”Hög säkerhet hos leverantören är en självklarhet i dag”, säger Patrick Berggren projektledare E.ON Energidistribution. ”Och att leverantören lever upp till våra högt ställda säkerhetskrav är ett tungt vägande skäl i våra upphandlingar.”

Svärtinge är den tredje transformatorstationen i Norrköpingsområdet som Caverion bygger om för E.ON:s räkning. Under ombyggnaden genomför Patrick Berggren återkommande kontroller och större revisioner för att kontrollera säkerheten.

”Vi tycker att Caverion har ett bra säkerhetsarbete”, säger Patrick Berggren.

Ombyggnaden av ställverket i Svärtinge är en totalentreprenad där Caverion ansvarar för konstruktion och utförande av alla installationer. Gammal utrustning byts ut till
moderna, effektivare och säkrare apparater.

Fakta

E.ON har i genomsnitt investerat 3,2 miljarder kronor om året de senaste 4 åren i elnätet i Sverige. Investeringstakten kommer, av allt att döma, att höjas ytterligare de kommande åren. Ombyggnaden av Svärtinges transformatorstation kostar cirka 17 miljoner kronor.

Stationen i Svärtinge är en så kallad fördelningsstation Det betyder att den omvandlar spänningen som levereras i regionnätets kraftledningar, i det här fallet 40 kV till 10 kV, som i sin tur leds i markledningar till nätstationer. Där omvandlas högspänningen på 10 kV till den hushållström på 230 Volt som vi får i ledningarna hemma.

En transformatorstation kan liknas vid elcentralen i hemmet som fördelar ut den inkommande spänningen till uttag i tak och väggar. Det är "bara" större komponenter och högre spänning, och istället för säkringar finns stora reläskydd och mättransformatorer.