Nyheter 2014

28.01.2014 | 00:00

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

EBITDA förbättras enligt plan - Starkt kassaflöde under Q4 stärkte den finansiella ställningen.

1 oktober- 31 december 2013

• EBITDA exklusive delningskostnader uppgick till 26,7 MEUR (10-12/2012: 9,8 MEUR). EBITDA inklusive delningsrelaterade kostnader om 1,4 miljoner euro uppgick till 25,3 MEUR (10-12/2012: 9,8 MEUR). Effektiviseringsprogrammet fortskrider väl i Sverige och lönsamheten utvecklas enligt plan. I Norge har projektverksamheten haft svag lönsamhet och resultaten från de åtgärder som vidtagits för att förbättra lönsamheten väntas synas under 2014.

• Kassaflödet efter investeringar var mycket starkt och uppgick till 106,4 MEUR (10-12/2012: 79,3 MEUR) (inklusive IT- investeringar på 2,3 MEUR med anledning av delningen).

• Nettoomsättningen för perioden oktober - december uppgick till 688,1 MEUR (10-12/2012: 748,4 MEUR). Nettoomsättningen minskade främst på grund av ökad selektivitet i projektverksamheten, lägre service- och underhållsintäkter samt senarelagd start av projektverksamhet i Tyskland. Förändringar i valutakurser minskade intäkterna för oktober-december med 20,9 MEUR jämfört med föregående år.

Guidelines för 2014
Styrelsen för Caverion Corporation bekräftade vid sitt möte den 27 januari 2014 utsikterna och guidelines för 2014.

Caverion uppskattar att koncernens nettoomsättning för 2014 med jämförbara valutakurser kommer att ligga kvar på föregående års nivå och EBITDA för 2014 exklusive engångsposter kommer att växa klart till 90 till 110 MEUR.

Ökningen av EBITDA 2014 kommer genom förbättrad operativ effektivitet, växande service- och underhållsverksamhet samt ökad projektverksamhet i Tyskland. Eventuella förändringar i det allmänna makroekonomiska läget kan komma att ha en effekt på Caverions verksamhet och kunder.

Finansiella rapporter och övrig information för investerare finns på Caverion hemsida, www.caverion.com/investors, och IR- App. Materialen kan också beställas genom att skicka e - post till IR@caverion.com.

Caverion kommer att hålla en presskonferens om den bokslutskommuniké den tisdag, 28 januari, 2014, kl. 10:00 ( finsk tid, EET). Den presskonferens och presentation från bolagets verkställande direktör Juhani Pitkäkoski, kan följas i realtid på Caverion webbplats på www.caverion.com/investors. Live webcast hålls startar kl. 10.00 (finsk tid, EET). En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på samma adress och börjar vid ca 12:00 (finsk tid, EET).
Tillbaka