Caverions styrkor

Heltäckande tjänsteerbjudande och en stark marknadsposition

Caverions erbjudande täcker alla tekniska discipliner under en fastighets eller industrianläggnings livscykel. Omfattande tjänster och verksamheter i 11 länder är konkurrensfördelar på en marknad där de flesta aktörer fokuserar på ett fåtal lokala och individuella lösningar. Caverion har en stark marknadsposition för alla huvudsakliga verksamhetsområden.

Tekniskt ledande med egenutvecklade och innovativa lösningar

Utvecklingsarbetet inom olika divisioner ger oss möjligheten att skapa innovativa, anpassade och kostnadseffektiva lösningar utefter kundens behov och förutsättningar. Caverion besitter särskild teknisk kompetens i cleanroomteknologi och för fastigheter med särskilt höga krav, exempelvis sjukhus, laboratorier, utställningshallar, automation och fjärrstyrning såväl som industrirör.

Energieffektivitet under hela livscykeln

Alla Caverions tjänster och lösningar är utformade för att optimera energieffektiviteten genom hela byggnadens livscykel. Med hjälp av Caverions lösningar, kan kunderna sänka sin energiförbrukning, reducera sin miljöpåverkan och leva upp till EU:s skärpta miljökrav.

Möjlighet att växa genom förvärv

Caverion har bred erfarenhet av förvärv och integration av företag i alla nyckelländer där bolaget bedriver verksamhet. Fragmenterade marknader fortsätter erbjuda ett flertal möjligheter för tillväxt.

Förutsättningar för ett starkt kassaflöde

Caverions verksamhet är till största del fokuserad på personalintensiva områden som kräver liten investering, frånsett möjliga förvärv. Långsiktiga kundrelationer, en omfattande kundbas och den betydande serviceverksamheten minskar beroendet av ekonomiska cykler och ger förutsättningar för ett starkt och stabilt kassaflöde.

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss