Caverion och miljön

Byggnader står för ungefär 40% av energiförbrukningen och 36% av koldioxidutsläppen i EU. Utformning och underhåll av byggnader har en påtaglig effekt för minskad kimatpåverkan.

Caverion erbjuder produkter och tjänster som möjliggör minskad miljöpåverkan för våra kunders verksamheter.

Caverion kan i stor utsträckning bidra till en hållbara utveckling. Den mest påtagliga möjligheten för påverkan på det globala koldioxidavtrycket, sker i samarbete med våra kunder. Miljövänliga verksamheter är strategiskt viktigt och vi har under lång tid investerade i denna typ av åtgärder inom hela vår verksamhet.

På grund av den fortsatta skärpningen av miljökraven och de ökade energipriserna, är energieffektivetet en viktig faktor vid valet av samarbetspartner. EU:s energieffektivitets- och utsläppsmål innebär att miljöpåverkan från nya byggnader måste vara nära noll. Direktiven medför att redan vis slutet av 2020 måste alla nya byggnader producera lika mycket energi som de förbrukar En allt större del av den förbrukade energi måste dessutom komma från förnyelsebara energikällor, som exempelvis markvärme eller solenergi. Efterfrågan på energieffektiva lösningar stiger även i redan existerande byggnader, samtidigt som de energieffektivitetsdirektiv som implementerades 2012 inkluderade ett krav på större företag att genomföra en energirevision vart fjärde år.

Caverion erbjuder en rad energitjänster som hjälper kunderna att leva upp till de striktare kraven, exempelvis Energy Performance Contracting, energikartläggning och revisioner, energiunderhåll, energiövervakning, optimering, energicertifikat och förnybara energiproduktionssystem. Energieffektiva fastighetssystem, automation och korrekt användning och underhåll av tekniska system möjliggör en minskad energiförbrukning på existerande fastighetsbestånd på upp till 50%*.

*Källa: En studie utförd av LÅGAN (ett projekt i samarbete mellan svenska  energieffektiviseringsföretagen) på utvalda offentliga byggnader i Sverige (http://www.eef.se/hog-potential-spara-energi-kommunala-byggnader/). 

Utsläppen från vår egen verksamhet utgörs till största del av bränslekonsumtion från våra servicebilar

Som ett europeiskt serviceföretag är Caverion inte ansvarigt för någon påtaglig miljöpåverkan. Koldioxidutsläppen från Caverions egna verksamhet utgörs till största del av utsläpp från Caverions ungefär 700 servicefordon. Vi använder logistikverktyg som bidrar till att minska våra utsläpp av växthusgaser i samband med transport av material och personal. Miljöaspekten påverkar även valet av bilmodeller och vi arbetar med ruttoptimering och ekonomiskt körsätt.

Vi har även ökat användningen av mobila lösningar i vår operativa verksamhet, vilket bidrar till att minska onödig körning. Många av våra tekniker mottar serviceorder  direkt i sina mobila enheter och rapporterar även utförda arbeten i mobilenheterna, utan att behöva köra tillbaka till kontoret.

Caverions CO2 utsläpp under 2014 uppgick till ungefär 43 tusen ton, vilket är samma resultat som för 2013. Ration för utsläpp kontra intäkter var 17.9 (2013 17.1). Under 2014 utgjordes ungefär 93% av koncernens intäkter av ISO-14001 certifierad verksamhet (motsvarande siffra för 2013 var 82%). Genom certifiering förbättrar bolaget hanteringen av miljöfrågor och energieffektiviseringen.

Green Building Council

I samarbete med andra företag har Caverion förbättrade möjligheter att stärka expertisen inom hållbara byggen. Vårt mål är att vara delaktig i Green Building Councils lokala arbetsgruppers aktiviteter i de länder där vi är verksamma. 

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss