05.03.2024 Pressmeddelande

Caverion Corporation och Assemblin Group kombineras och bildar den ledande nordeuropeiska koncernen inom tekniktjänster och installation – förändringar i Caverions koncernledning

Triton Investment Advisers LLP, bolaget som förvaltar enheterna inom Triton som bildar Triton Fund V (tillsammans ”Triton”) och indirekt kontrollerar Crayfish Bidco Oy meddelar idag avsikten att slå samman portföljbolagen Assemblin Group AB (”Assemblin”) och Caverion Corporation (”Caverion”) under det nya varumärket Assemblin Caverion Group. Crayfish BidCo Oy kontrollerar cirka 94,39 % av alla utestående aktier och röster i Caverion (exklusive egna aktier).

Sammanslagningen kombinerar styrkorna och kapaciteten i båda bolagen, och erbjuder därmed ett bredare utbud av tjänster och hållbara tekniska lösningar till en större kundbas. Efter sammanslagningen kommer Assemblin Caverion Group att verka i tio länder, generera en årlig omsättning på cirka 3,8 miljarder euro / 43,5 miljarder kronor och sysselsätta cirka 21 900 kvalificerade medarbetare. Efter sammanslagningen kommer Assemblin Caverion Group att bli en marknadsledare i framkant som erbjuder de mest heltäckande och senaste lösningarna genom byggnaders hela livscykel. Sammanslagningen kommer att genomföras genom en intern omstrukturering inom Triton, varigenom Tritons ägande i Assemblin och Caverion kommer att kombineras under samma holdingstruktur. Sammanslagningen kommer således inte påverka Caverions direkta ägarstruktur eller Caverions ägande i dess dotterbolag, och Caverions status som en fristående juridisk enhet kommer att förbli oförändrad.

Den nya koncernen kommer att bibehålla fokus på den kompetenta medarbetarstyrkan i alla länder där Assemblin Caverion Group verkar, och eftersträvar att ta positionen som den ledande och mest attraktiva arbetsgivaren för experter inom installation, teknik och rådgivning. För kunderna innebär sammanslagningen en pålitlig partner med ytterligare kapacitet att kunna möta kraven på en dynamisk marknad samt ett ökat fokus på hållbarhet.

Ledningen för den nya koncernen kommer att bestå av chefer från både Assemblin och Caverion. Assemblins CEO, Mats Johansson, blir CEO för Assemblin Caverion Group. Caverions CEO, Jacob Götzsche, blir Executive Chairman of the Board of Directors i den nya koncernen. Varumärkena Assemblin och Caverion kommer att användas på sina lokala marknader inom den nya koncernen. Utöver detta kommer det ske förändringar i Caverions ledningsgrupp i samband med kombinationen, vilket beskrivs i detalj i sektionen: ”Förändringar i Caverions koncernledningsgrupp”.

Jakob Götzsche och Mats Johansson som representerar det nya ledarskapet i Assemblin Caverion Group, säger: ”Assemblin och Caverion står för hög teknisk kompetens, utmärkt service samt smarta och hållbara lösningar. Genom att kombinera dessa starka och medarbetarfokuserade kulturer skapar vi en koncern med unika förmågor, kombinerad styrka och en delad vision.”

Assemblin Caverion Group är positionerat för att kunna tillvarata de rådande  marknadstrenderna, särskilt för att adressera den åldrande byggnadsinfrastrukturen i Europa samt tillgodose en ökad kundefterfrågan på energieffektivitet, hållbarhet och automatisering inom byggnader, infrastruktur och industri.

Den nya koncern kommer att bli en marknadsledare i de svenska, norska och finska marknaderna. Tillsammans med Caverions etablerade närvaro i norra och kontinentala Europa har koncernen goda förutsättningar för organisk tillväxt och fortsatta strategiska förvärv på alla marknader.

Hans Petter Hjellestad, Investment Advisory Professional på Triton, och ledamot i Caverions styrelse, säger: ”Vi ser fram emot att kombinera  dessa kompletterande bolag till en ny koncern, baserat på samma principer som väglett våra investeringar i sektornBusiness Services’. Sammanslagningen är ett logiskt steg. Assemblin och Caverion delar både kultur och värderingar, samt erbjuder kompletterande tjänster, förmågor och visioner. Vi räknar med att dra nytta av vår operativa expertis och kunskap om branschen för att stötta båda företagen mot att bygga en framtidsinriktad verksamhet.”

Den nya koncernens säte och huvudkontor kommer att vara i Sverige.

Transaktionen har fått alla nödvändiga regulatoriska godkännanden och förväntas att slutföras under april. Caverions omedelbara ägarstruktur kommer att förbli oförändrad och transaktionen påverkar därmed inte de pågående inlösningsprocesserna av minoritetsaktierna i Caverion. Tritons och Crayfish BidCo Oy:s, Caverions kontrollerande aktieägare, avsikt är att avnotera Caverions aktier från Nasdaq Helsinki Ltd så snart som möjligt, vilket för närvarande förväntas ske under det andra kvartalet av 2024.

Förändringar i Caverions koncernledningsgrupp

I samband med den offentliggjorda sammanslagningen och avnoteringen kommer det ske förändringar i Caverions koncernledningsgrupp. Mikko Kettunen, CFO, kommer att lämna sin position den 30 april 2024. Reinhard Poglitsch, Head of International customers and commercial development, kommer att lämna sin position den 5 mars 2024 och stanna kvar som Senior Advisor till vd Jakob Götzsche fram tills den 30 april 2024. Även Elina Engman, Head of Division Industry, avgår och Ville Tamminen, Head of Division Finland blir tillförordnad chef för Division Industry.

”Å Caverions och koncernledningens vägnar, vill jag rikta ett stort tack till Mikko, Reinhard och Elina för deras värdefulla bidrag till företagets positiva utveckling och det framgångsrika genomförandet av Caverions strategi för hållbar tillväxt. Jag önskar dem all lycka i framtiden.” säger Jakob Götzsche, President and CEO, Caverion.

CAVERION CORPORATION

Distribution: Nasdaq Helsinki, key media, www.caverion.com

Om Caverion

Caverion är expert inom smarta och hållbara byggda miljöer som främjar prestanda och människors välbefinnande. Våra beställare kan lita på vår kunskap under hela livscykeln – från design, konstruktion och rådgivande tjänster, till installation av tekniska tjänster, smarta digitala lösningar, tekniskt och industriellt underhåll samt Facility Management för byggnader, infrastruktur, industrier och industriprocesser. Våra beställare stöttas av cirka 15 000 Caverion-medarbetare i 10 länder i norra och centrala Europa. Vår intäkt år 2023 uppgick till cirka 2,5 miljarder euro. Läs mer på caverion.com/caverion.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,8 miljarder kronor och drygt 7 000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.

Om Triton

Triton grundades 1997 och ägs av sina partners. Triton är en europeisk investerare specialiserad på det mellanstora marknadssegment. Triton fokuserar på företag som tillhandahåller viktiga varor och tjänster inom tjänste-, industri-, hälso- och sjukvård samt konsumentsektorn. Triton har över 200 professionella investerare fördelade på 11 kontor och investerar genom tre kompletterande cykliskt oberoende strategier: Private Equity inom mellanstora företag, Private Equity inom mindre mellanstora företag och Opportunistic Credit. För att få mer information om Triton, besök gärna: www.triton-partners.com.

Contact us or subscribe

För vidare information: Jacob Götzsche, President and CEO; kontakta Noora Koikkalainen, Head of Marketing, Communications, IR and Sustainability, noora.koikkalainen@caverion.com, tel. +358 50 562 6552
Prenumerera på nyheter