Våra medarbetare

Caverions framgång skapas genom våra cirka 16 000 service- och projektproffs i elva länder i Europa. Caverion fortsätter resan mot det ledande tjänsteföretaget och en selektiv mästare på projekt, som täcker hela livscykeln för byggnader, industrier och infrastruktur. Vi fortsätter även att bygga vår roll som en föregångare inom särskilt smart technologies, med utmärkta upplevelser för kunder och medarbetare.

Våra kunder uppskattar Caverions serviceinriktade arbetssätt och förmåga att snabbt reagera på och lösa våra kunders utmaningar på ett effektivt sätt. Våra medarbetare är vår främsta kontaktyta mot våra kunder i allt vi gör. Därför är det viktigt att erbjuda en arbetsmiljö där våra medarbetare kan prestera på högsta nivå, det ger utmärkta upplevelser för våra kunder. För att stärka detta ytterligare, har vi lanserat en förnyad HR policy. Den fastslår våra huvudprinciper för ledarskap såväl som att ge riktlinjer för säkerhet, ersättning, och många andra viktiga arbetssätt.

Alla Caverions aktiviteter följer våra etiska riktlinjer. Medarbetarnas rättigheter och skyldigheter inkluderar rätten till en säker och hälsosam arbetsplats, välmående och förbud mot alla typer av diskriminering. Vi värdesätter en diversifierad personalstyrka och vill ge alla samma möjligheter. Vi har ägnat särskilt uppmärksamhet under 2019 åt att säkerställa de kvinnliga medarbetarnas bidrag genom lika möjligheter och genom att utveckla vår arbetsmiljö. Detta är också en av våra styrkor, enligt vår medarbetarenkät. 87% av våra medarbetare anser att våra ledare alltid visar prov på ärligt och etiskt beteende.

VĂ¥ra medarbetare

 

Utveckla den bästa arbetsplatsen


Caverionmedarbetare gör skillnad

Branschen fortsätter utvecklas. Megatrender, världsekonomi och ökande fokus på hållbarhet har en stor inverkan på vår verksamhet och våra arbetsförhållanden. Vi har fortsatt arbeta inom samma strategiska fokusområden:

Topprestationer på alla nivåer
Inspirerande ledarskap
Rätt personer på rätt plats
Professionell utveckling 

Vår engagemangsenkät Spirit genomfördes i oktober 2019 med den hittills högsta svarsfrekvensen 85%. Alla länder lyckades förbättra sin svarsfrekvens, vilket tydligt visar våra medarbetares vilja att påverka våra arbetssätt och vår gemensamma framgång. Resultaten visar att våra medarbetare är verkligt engagerade. Vår engagemangsindex är 81%, ett bra resultat som ligger över jämförbara företag (78%).

Vi kommer använda dessa resultat för att definiera utvecklingsområdena för nästa år. Ledarskap är fortsatt i fokus och vi har fattat beslut om att skapa ett gemensamt people management system för att stödja våra ledare i deras arbete. Det nya systemet kommer lanseras under 2020, vilket ger bättre insikt för våra ledare att stötta sig på i sitt beslutsfattande.

Fokus under 2019 var att utveckla den kompetens som krävs inom ledningen för våra service- och projektverksamheter samt den tekniska kompetensen. Under 2019 fortsatte vi vår praxis med trainees och lärlingar för att attrahera kompetenta medarbetare till Caverion. Caverion Finland tilldelades priset ”mest ansvarsfulla arbetsgivare för sommarjobbare 2019” i kategorin ”big companies” (över 1000 anställda). Det är ett resultat av välorganiserad rekrytering och on-boarding såväl som gott ledarskap och stöd från chefer.


Utveckla kultur och kompetenser

Vi förstärker Caverionkulturen och skapar på många sätt en stark grund för den bästa arbetsplatsen. Som en vår strategiska uppdatering 2019, startade Caverion en kulturresa genom att undersöka vår Caverionkulturen både internt och externt. Vår enkätundersökning Spirit, såväl som vår kundundersökning, gav också mycket viktig information. Målet är att stärka våra best practices och definiera hur vi behöver utveckla våra arbetssätt för att bygga vår framgång.

Under hösten 2019 genomförde vi lokala workshops med målet att bättre förstå vårt nuvarande arbetssätt och förbättringsområden. Workshopsen hade deltagare från alla medarbetargrupper, ungefär 250 medarbetare från fem olika länder. Resultaten samlades in digitalt och analyserades noggrant. Under 2020, fortsätter vi vår kulturresa genom att involvera olika intressenter i diskussionen. Som ett resultat kommer vi definiera nyckelfaktorerna för Caverions kultur och hur vi gör dessa till en del av vår vardag.

Aktiv utveckling av ledarskapet

Under 2019 erbjöd vi våra ledare olika typer av ledarskapsutbildningar, mentorskapsprogram och workshops på teamutveckling och feedback över hela Caverion. Eventen hade ungefär 3900 deltagare totalt.

Under 2019 fokuserade vi särskilt på implementeringen av en gemensam ledarskapsutbildning för alla nya chefer inom Caverion. Detta för att säkerställa deras framgång i ledarrollen. Programmet ”license to lead” utvecklades under 2018 och har sedan 2019 implementerats med full fart. Programmet består av individuell inlärning, klassrumspass, e-learning och videos.

Vi har ett nytt ledarskapsprogram kallat Step Ahead i Norge och i Finland och division Industrial Solutions fortsätter rulla ut ledarskapsprogrammet Safari. Därutöver organiserade vi flera andra lokala ledarskapsprogram i samtliga länder under året.

 

Respekt för mänskliga rättigheter


I enlighet med Caverions uppförandekod, tillåter Caverion ingen diskriminering relaterad till ålder, kön, nationalitet, social, status, religion, fysiskt eller mentalt handikapp, politisk åsikt, sexuell läggning eller annan faktor. Caverions uppförandekod vägleder även mot förbättrad jämställdhet och förespråkar likhet mellan könen och diversifiering. Mänskliga rättigheter med grund i internationella avtal respekteras. Caverion har nolltolerans mot diskriminering, trackaserier och andra olagliga handlingar.

Uppförandekoden definierar även hur fall av misstänkta oegentligheter ska rapporteras, hur det utreds och hur frågan hanteras vidare. Alla rapporter om misstänkta oegentligheter utreds under sekretess och utan dröjsmål. Vi kommer så snabbt som möjligt vidta nödvändiga åtgärder om tecken på illegala eller oetiska beteenden upptäcks inom vår verksamhet eller inom leverantörsnätverket.

Vi har en webbaserad rapporteringskanal där medarbetare anonymt kan rapportera observationer av misstänkta oegentligheter. Därutöver kan rapporter lämnas via mail. Koncernchef och CEO har tydligt markerat att åtgärder mot personer som har lämnat rapporter om misstänkta oegentligheter, inte kommer att tolereras.

Ersättning


Grundlönen på Caverion bygger på arbetsuppgifter, krav och erfarenhet såväl som den lokala marknaden.
Prestations- och utvecklingssamtal, inklusive målsättning och genomgång av resultat, såväl som löpande feedback är en integrerad del av vårt managementsystem och driver strategiimplementeringen och genomförandet av våra mål. Genom denna process får alla Caverionmedarbetare en förståelse för hur de kan bidra till Caverions framgång, vad som förväntas av dem och hur de kan utveckla sin kompetens och sina prestationer.

Caverion har även långsiktiga incitamentsplaner riktade mot utvalda nyckelmedarbetare. Målet är att föra målen för aktieägare närmare målen för seniora chefer och nyckelmedarbetare. Detta för att uppmuntra aktiviteter som skapar värde för aktieägarna och för att knyta nyckelpersoner till företaget och våra strategiska ml samt att erbjuda en konkurrenskraftig ersättning baserad på ägarskap av företagets aktier. Varje sådan plan godkänns av styrelsen.