Våra medarbetare

Caverions framgång skapas genom våra cirka 15 000 service- och projektanställda. Våra medarbetare arbetar i enlighet med vårt syfte - att möjliggöra prestanda och människors välbefinnande i smarta och hållbara byggda miljöer.  Vi fortsätter resan mot det ledande tjänsteföretaget och en selektiv mästare på projekt. Vi fortsätter även att bygga på vår roll som en föregångare främst inom smart technologies. För att uppnå dessa affärsmål vill vi bli den mest attraktiva arbetsgivaren i vår bransch både för våra nuvarande anställda och våra potentiella framtida anställda.

Våra kunder uppskattar Caverions servicetänkande samt vår förmåga att reagera snabbt och lösa våra kunders utmaningar på ett effektivt sätt.

För att se till att detta sker har vi infört huvudprinciper när det gäller personalhantering såväl som riktlinjer om säkerhet, belöning, ledarskap och många andra viktiga personalrutiner. All Caverions verksamhet är förenlig med och styrs av etiska riktlinjer.

 
Våra medarbetare

 

Utveckla den bästa arbetsplatsen

Personalens rättigheter och skyldigheter omfattar rätten till en säker och hälsosam arbetsmiljö, välbefinnande samt förbud mot all slags diskriminering. Vi värdesätter mångfald och vill möjliggöra samma möjligheter för alla.

Vår personal är kontaktytan mot våra kunder i allt vi gör. Vi vill erbjuda en arbetsmiljö där alla kan prestera sitt bästa och ge våra kunder en utmärkt serviceupplevelse. Vi har stärkt våra gemensamma arbetssätt mellan våra divisioner och utvecklat vår rapportering inom många områden för personalhantering. Pandemin, megatrender, världsekonomin och det ökande fokuset på hållbarhet har haft stor inverkan på vår verksamhet och våra arbetsförhållanden.

Vi fortsätter att arbeta inom våra strategiska fokusområden:

  • Topprestationer på alla nivåer
  • Inspirerande ledarskap
  • Rätt människor på rätt plats
  • Professionell utveckling

Technician talking to Service Manager_panorama.png
 

Kultur för byggnadsprestanda

Vår kultur präglar hur vi driver vår verksamhet, hur saker och ting blir gjorda och hur vi kommunicerar och behandlar varandra. Den beskriver vad vi bryr oss om, vad vi är villiga att investera i och vad som definierar oss som team. Vi arbetar med våra värderingar och värdebaserade beteenden som lägger grunden för vårt sätt att leda och arbeta tillsammans. 

Utveckling av kompetenser

Vi utbildar och utvecklar våra medarbetare kontinuerligt. Vi har våra olika utvecklingsprogram och utbildningar och vi erbjöd nästan 10 000 utbildnings- och utvecklingsevent för våra anställda under förra året. Under året erbjöd vi också lärlingsplatser till mer än 800 unga förmågor över hela vårt företag.

Employee on bicycle_panorama.png
 

Mentorsprogram

Vår praxis med adepter och mentorer från fyra olika divisioner fortsätter. Syftet med mentorprogrammet är att påskynda utvecklingen av nyckelpersoner och dela med sig av det bästa inom affärskritiska områden, såsom kundservice, prestationshantering, service- och projektverksamhet samt ledarskapskultur utifrån strategiska mål. Programmet är mycket uppskattat i hela företaget.

Respekt för mänskliga rättigheter

Vårt starka engagemang för etiska affärsmetoder utgör grunden för ett ansvarsfullt affärsbeteende. I enlighet med vår uppförandekod uppmuntrar vi en öppen och samarbetsinriktad atmosfär på arbetsplatsen. Caverion har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och andra olagliga handlingar.

Vi stöder och respekterar de internationellt uttalade och skyddade mänskliga rättigheterna, inklusive följande:

  • Vi stöder lika möjligheter för våra anställda och i våra rekryteringar.
  • Våra anställda har föreningsfrihet, inklusive rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen och rätten att föra kollektiva förhandlingar.
  • I enlighet med vår uppförandekod är vi en ansvarsfull och rättvis arbetsgivare och tillåter inte någon form av diskriminering på grund av ålder, kön, nationalitet, social status, religion, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, politiska eller andra åsikter, sexuell läggning eller någon annan faktor.
  • Vi tillåter inte barnarbete, tvångsarbete eller människohandel/modernt slaveri.
  • Vi tillåter inga former av trakasserier eller mobbning på arbetsplatsen.

Vi bryr oss om att skapa en inkluderande arbetsmiljö för alla. Därför ger vår uppförandekod också vägledning i hur vi aktivt förbättrar jämlikhet och främjar jämställdhet och mångfald i alla aspekter, enligt beskrivningen ovan.

Alla anställda har fått genomgå en eLearning utbildning i Caverions uppförandekod, vilket resulterade i en utmärkt slutförandefrekvens på 92 %. Utbildningen är också en del av vår onboarding för anställda under den första veckan av anställningen.

Mångfald, jämlikhet och integration

Vi respekterar människor som individer, omfamnar olikheter och främjar inkludering. Faktum är att mångfald, jämlikhet och inkludering är högt prioriterade för Caverion och därför är arbetet med att förbättra dessa ämnen en integrerad del av vårt mål att skapa en Building Performance-kultur och att bli den mest attraktiva arbetsgivaren. För oss är mångfald och inkludering kritiska element för att skapa värde för våra kunder, affärspartners, anställda och aktieägare.

Var vi än är verksamma har vi åtagit oss att skapa en arbetsmiljö som är inkluderande, rättvis och flexibel och som främjar personlig och professionell utveckling. På grund av vår bransch vill vi också ägna särskild uppmärksamhet åt jämställdhet och vår förmåga att erbjuda en intressant och säker arbetsmiljö för alla.

Technicians.jpg
 

Belöningsstrategi

Vi har en belöningsstrategi som omfattar hela företaget och är i linje med vår avsikt att uppnå topprestationer på alla nivåer, utifrån den vägledande principen Pay for Performance. De viktigaste belöningsprinciperna, belöningselementen och metoderna beskrivs i våra riktlinjer för belöning, som är tillgängliga för alla våra anställda på lokala språk.

Under året var vårt viktigaste belöningsrelaterade fokus, överföringen av Caverions årliga och omfattande belönings- och prestationsprocesser till vårt nya personalhanteringssystem. Detta gör det möjligt att ytterligare harmonisera vårt genomförande av Pay for Performance i alla våra länder och tar oss ett steg längre på vår digitaliseringsresa.

Caverions belöningssystem består av olika delar. Grundlönen baseras på arbetsuppgifter, individuella prestationer och kompetenser samt ett lokalt marknadsreferensvärde. Kortsiktiga incitament belönar uppfyllandet av tydligt fördefinierade och mätbara strategibaserade mål, vilket främjar den årliga prestationen, kontinuerlig förbättring och samarbete. Ledningen och de flesta av de avlönade medarbetarna ingår i en prestationsbaserad plan för kortsiktiga incitament för koncernen, projektincitament eller tjänsteincitament.

Genom denna process får alla våra anställda en förståelse för hur de kan bidra till Caverions framgång, vad som förväntas av dem och hur de kan utveckla sina kompetenser och prestationer.