Leverantörer

För att använda leverantörsbasen på ett optimalt sätt är Caverions inköp baserade på en category management modell som styrs centralt på lands- och koncernnivå och täcker både direkta och indirekta inköp. Vår inköpsorganisation bygger på multikompetenta medarbetare i en matrisorganisation för både projekt- och serviceverksamheten. För att nyttja fördelarna med en stor koncern delas best practices, inköp sker från de bästa leverantörerna från hela Caverions geografiska täckning och gemensamma processer används. Caverion har flera gemensamma leverantörer som svarar på behovet från de olika Caverion-länderna. Största delen av våra inköp sker lokalt från utvalda leverantörer. Vi värdesätter närhet till våra leverantörer och deras förmåga att snabbt reagera på förändrade behov i verksamheten. Det innebär att majoriteten av våra leverantörer finns i länderna där Caverion har verksamhet.

Etik i leverantörsförhållandet


Caverions mål är att bygga långsiktiga relationer med våra leverantörer. Alla leverantörer behandlas lika och enligt gällande lagar och regler. Vi tolererar ingen form av mutor eller andra illegala betalningar i relationen med våra leverantörer. Vi genomför löpande utvärderingar av våra leverantörer, deras prestationer och potentiella risker. Caverion använder en fristående uppförandekod för leverantörer. Majoriteten av alla inköp sker lokalt. Enligt Supplier Code of Conduct ska leverantörer, underentreprenörer och andra affärspartners respektera mänskliga rättigheter så som dessa definieras i internationella avtal, särskilt FN:s Universal Declaration of Human Rights, agera i enlighet med arbetsrättsliga konventioner så som det definieras av International Labour Organisation, säkerställa att dess egna leverantörer efterlever kraven i Caverions Supplier Code of Conduct.