Etik

Etisk verksamhetskultur

Caverion använder standarder för hög kvalitet. 100% av Caverions verksamhet är ISO9001 certifierad. Som ett börsnoterat företag är det vår skyldighet att vara en lönsam investering för våra ägare.

Digitalt ansvar

Vi har åtagit oss att kontinuerligt utveckla vår informationssäkerhetshantering för att säkerställa en felfri verksamhet i våra verksamheter. Vi tar emot mycket information från kunder när vi tillhandahåller tjänster, vilket understryker vikten av korrekt hantering av uppgifter.

Genom att implementera riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd kan vi uppnå rätt mål för databehandling. Vårt företag har tilldelats ett ISO / IEC 27001 certifikat för informationssäkerhet för våra gemensamma IT-tjänster, vilket bevisar att Caverion vill investera i informationssäkerhet och dataskyddshantering.

För att säkerställa korrekt hantering av alla uppgifter har vi förberett en årlig informationssäkerhets- och integritetsutbildning som är obligatorisk för alla anställda.  Under 2021 genomförde 90% av våra anställda eLearningutbildning i ämnet.

Skydda personuppgifter

Syftet med vårt dataskydd är att säkerställa att behandlingen av personuppgifter inte äventyrar individens rättigheter och frihet. Detta är en viktig del av vår verksamhet och i enlighet med vår dataskyddspolicy. Vi har vidtagit betydande åtgärder för att säkerställa att våra anställdas och intressenters personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Antikorruption och mutor

Vår nolltolerans mot korruption och mutor är en viktig del av vår uppförandekod. Vi har flera kontrollprocesser som syftar till att förebygga korruption och mutor. Dessa processer är en del av både försäljnings- och leveransfasen. Det kan exempelvis röra sig om övervakning, användning av etiska kanaler för rapportering, granskningar, due diligence-åtgärder och godkännanden. Processerna sker i anbudsförberedelser och upphandlingsaktiviteter samt vid leverans och genomförande av våra tjänster och projekt.

Följande principer vägleder Caverions relation till sina leverantörer, underleverantörer och andra affärspartners:

  • Caverion tolererar ingen form av mutor eller andra sorters illegala betalningar i relationen med leverantörer, underleverantörer och andra affärspartners.
  • Caverion gör allt som står i vår makt för att förhindra mutor, korruption och annan ekonomisk brottslighet.
  • Caverion stöder öppen och rättvis konkurrens på alla marknader. Caverion följer gällande konkurrenslagstiftning i varje verksamhet och undviker situationer där det finns risk för att konkurrensbestämmelser kan brytas.
  • Caverion övervakar sin policy mot mutor genom att undersöka alla rapporter som görs via dess anonyma visselblåsarkanaler.

Efterlevnad av regler

Vårt program för efterlevnad innehåller tydliga milstolpar för att säkerställa att alla våra verksamheter bedrivs lagligt, etiskt och på ett sätt som uppfyller kraven. Vi har också en enhet för regelefterlevnad på koncernnivå som leds av Compliance Officer. Compliance-nätverkets roll är att stärka en kultur av integritet och ansvarstagande och att bygga upp ledarskapsförmåga genom att rulla ut Caverions Compliance-program till lokala team och deras verksamheter.