Etik

Ekonomiskt ansvar

Vi bidrar till samhället på en rad olika sätt. Caverion använder standarder för hög kvalitet. 100% av Caverions verksamhet är ISO9001 certifierad.
Som ett börsnoterat företag är det vår skyldighet att vara en lönsam investering för våra ägare. Men, vi arbetar på ett hållbart sätt. Kundnöjdhet, nöjda och välmående medarbetare, miljön och samhället är viktigt för oss

Sponsorguidelines

Caverion är beslutna om att vår verksamhet ska ske på ett transparent och ansvarsfullt sätt och våra riktlinjer och instruktioner speglar detta. Riktlinjerna speglar även företagets värderingar och är i linje med vår uppförandekod.

Sponsring får aldrig ske med avsikt att skapa fördelar för en specifik affärstransaktion eller affärsmöjlighet. Sponsring får inte användas som ett verktyg för att dölja mutor. Ingen anställd på Caverion eller någon som agerar på uppdrag av Caverion får acceptera, erbjuda eller på annat sätt bidra till agerande som kan anses vara en muta. Det gäller direkt, indirekt och genom tredje part.

Caverion ger inga finansiella bidrag till politiska partier, grupper eller individuella politiker.

 

Mot korruption och mutor

 

Vår uppförandekod fastslår tydligt Caverions policy för mutor och korruption: Caverion har nolltolerans för korruption, mutor, brott mot konkurrensbestämmelser, diskriminering, trakasserier och andra olagliga handlingar.

Följande principer styr Caverions förhållande med leverantörer, underentreprenörer och andra affärspartners:

  • Caverion tolererar ingen form av mutor eller andra sorters illegala betalningar i relationen med leverantörer, underentreprenörer eller andra affärspartners.
  • Caverion gör allt som står i vår makt för att förhindra mutor, korruption och annan ekonomisk brottslighet
    Caverion stöder öppen och rättvis konkurrens på alla marknader.
  • Caverion följer gällande lagstiftning och undviker situationer där det finns risk att konkurrensbestämmelser kan brytas.

Caverion utreder alla rapporter som lämnats i kanalen för rapportering av misstänkta oegentligheter. Kanalen är ett webbaserat whistle-blowing verktyg och är tillgängligt för alla Caverionmedarbetare. Den anonyma kanalen har funnits sedan 2013 och alla rapporter utreds av koncernens compliancefunktion. Därutöver kan rapporter lämnas via mail. Rätten och skyldigheten att rapportera misstänkta oegentligheter stöds av riktlinjen för non-retaliation som även är en del av vår uppförandekod.