FG Eiendom, Kristiansund, Norge

Genom konceptet ServiFlex har Caverion tagit ett övergripande ansvar för FG Eiendoms sex byggnader i Kristiansund, i Norge. Tjänsterna inkluderar bland annat brandskydd, fastighetsunderhåll, kontroller av brandskyddsmaterial, interna kontroller och service inom alla teknikområden. 

Säkerhet och framförallt brandskydd och förebyggande brandskyddsarbete är några av de viktigaste områdena vid driften av en fastighet. Tidigare gjorde vi själva det som krävdes av oss enligt lag, men vi insåg att Caverion kunde göra det ännu bättre. De tar ett övergripande ansvar och ser till att vi lever upp till brandskyddsbestämmelser och genomför åtgärder inom brandskydd. Allt dokumenteras noggrant i en digital brandskyddslogg, säger Andreas Sakshaug, manager, fastighetsavdelningen, FG Eiendom. 

FG Eiendom, Kristiansund, Norge

Tjänsteområden

 • Tekniskt underhåll
 • Rådgivande tjänster
 • Projektledning

Teknikområden

 • Värme och sanitet
 • Säkerhet och skydd
 • Kyla
 • Ventilation och luftbehandling
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • El
 • Automation

Kundsegment

 • Fastighetsinvesterare och utvecklare

Typ

Utmaning
Fastighetsbolaget FG Eiendom behöver en fullständig överblick och kontroll över stora mängder dokumentation. Samtidigt måste fastighetsvärdet och säkerhetsstandarden bevaras, vilket kräver väl avvägda projekt och ett bra underhåll.

Fastighetsägaren måste ha möjlighet att dokumentera att alla rutiner möter lagar och regelverk. Dessutom krävs kontroll av alla underentreprenörer och uppföljning av tekniska installationer och utrustning. De måste även ha tid att möta hyresgästernas varierande behov och genomföra värdehöjande insatser i fastigheterna.

Tidigare har brandsäkerhetsdokumentation, som exempelvis instruktioner, ritningar och checklistor, tryckts på papper och arkiverats i pärmar. Detta system medförde svårigheter att uppdatera och kommunicera ändringar i materialet.

Lösning
Tack vare konceptet Serviflx kan Caverion fungera som en heltäckande partner för FG Eiendom. Caverion dokumenterar den information som krävs enligt lag och genomför nödvändiga kontroller och underhåll.

Caverion levererar tjänster som brandskydd, fastighetsservice, kontroller av brandskyddsutrustning, interna kontroller och service inom alla teknikområden. Den digitala brandskyddsloggen innebär att tillförlitlig information finns tillgänglig snabbt och enkelt.

FG Eiendom har fullständig överblick över sina fastigheter, byggnader, teknikanläggningar och tekniska komponenter genom det digitala OAM systemet (Plania).

Både FG Eiendom och de lokala brandinspektörerna har en kontaktpunkt i Caverion som möjliggör digital uppföljning av enskilda byggnader och som säkerställer att alla lagar och regelverk följs.

- Genom samarbetet med Caverion kan FG Eiendom vara säkra på att all dokumentation som krävs enligt lag är i sin ordning. Caverion levererar heltäckande teknisk service vilket innebär att vi sparar tid och administrativa kostnader eftersom alla våra ärenden hanteras av en och samma kontaktperson. De har visat på tydlig expertis, men även på en förmåga att leverera, Andreas Sakshaug, manager, fastighetsavdelningen, FG Eiendom. 

Visste du att…

Enligt det norska regelverket måste fastighetsägare ha etablerade rutiner samt kontrollsystem som påvisar inte bara hur man minskar risken för brand utan också hur eventuella konsekvenser minimeras Finansgruppen Eiendom (FG Eiendom) utvecklar, underhåller och driftarbyggnader och fastigheter över hela Norge och har huvudkontor i Kristiansund. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till 750 000 m2 och hyresintäkterna uppgår till 700 miljoner NOK (cirka 715 miljoner SEK). 

ServiFlex
Sex byggnader

Brandskyddslogg