Certifiering och ackreditering

Som ett internationellt företag med tekniska och industriella fastighetstjänster kan Caverion i hög grad bidra till en hållbar utveckling av den bebyggda miljön. Caverion vill ta ett ansvar för den påverkan på miljön som bolagets egen verksamhet medför. Den bästa möjligheten att påverka de globala koldioxidutsläppen är dock resultatet av samarbete med kunderna.

Caverion utvecklar kontinuerligt sina produkter och tjänster för att göra det möjligt att minska miljöpåverkan av kundernas verksamhet.

Följande principer gäller för vår inställning i miljöfrågor:

 • En miljövänlig verksamhet är strategiskt viktigt för vårt bolag. Caverion erbjuder sina kunder ett sortiment av energieffektiva tjänster och tekniker. Energieffektivitet ingår i alla våra tjänster och lösningar.
 • Vi strävar efter att minska energi- och vattenförbrukning, avfall och utsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet. Utsläppen i vår egen verksamhet orsakas huvudsakligen av bränsleförbrukningen för våra servicebilar. Caverion använder logistiklösningar som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser för både person- och godstransporter.
 • Vi eftersträvar att förse våra kunder med en långsiktig och miljömässigt hållbar livs- och arbetsmiljö. Vi investerar i utveckling av nya innovationer inom detta område.

Caverion har certifieringar för ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 samt ISO 45001 för all verksamhet.

Vi är företagscertifierade för kylverksamhet enligt EUs F-gasförordning 
EG nr. 303/2008

Certifikat ISO 9001, Certifikat ISO 14001 och ISO 45001

Miljöledning ISO 14001:2015

För att säkerställa att vår miljöpåverkan minimeras arbetar vi kontinuerligt med följande punkter:

 • Upprättar miljömål och strävar efter ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar från våra fordon.
 • Motiverar, informerar och höjer medarbetarnas kompetens i miljöfrågor så att arbetsuppgiften utförs på ett för miljön säkert sätt.
 • Verkar för en miljövänlig utveckling genom att föreslå för våra kunder energiåtgärder som minskar deras miljöpåverkan.
 • Följer upp, mäter och utvärderar våra miljöaktiviteter mot uppsatta miljömål.
 • Följer och uppfyller tillämplig miljölagstiftning, tillstånd, ackrediteringar och andra legala krav som företaget berörs av.

Kvalitetssäkring ISO 9001:2015

För att säkerställa leverans vid rätt tid och enligt uppgjorda överenskommelser har vi följande policy:

Caverions målsättning är att ha mycket nöjda kunder. Att möta eller överträffa kundens förväntningar kräver att rätt förutsättningar skapas i verksamheten.

Detta uppnås genom att vi:

 • Tar tillvara och utvecklar medarbetamas kompetens.
 • Uppfyller gällande lagstiftning, avtalade villkor och gjorda överenskommelser.
 • Ständigt strävar efter att förbättra system, processer, produkter och tjänster.
 • Skapar ett förtroende för Caverion och våra medarbetare hos varje kund.
 • Följer upp, värderar och förbättrar verksamheten mot uppsatta kvalitetsmål. l

Trycksättning med gas ISO/IEC 17020

Vår verksamhet har även ackreditering för provning av anläggningar med över -och undertryck.

Prekvalificering

Caverion har prekvalificerat sig för Sellicha och Trans Q

 

Code of Conduct

Code of Conduct beskriver våra gemensamma principer för hur vi ska arbeta inom Caverion och definierar vårt sätt att arbeta med olika intressenter. Code of Conduct gäller alla Caverion anställda i alla länder där Caverion är verksamt.

Vi förväntar oss att varje medarbetare ska rapportera alla misstänkta brott mot Code of Conduct. Alla rapporterade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Sammanfattning av Caverions Code of Conduct

Fullständiga Code of Conduct finns som pdf-format.

Läs hela dokumentet
 

Medarbetare

 • Vi följer arbetsrättsliga lagar och regelverk i de länder där vi är verksamma.
 • Varje anställd har rätt till en säker arbetsmiljö och vi fokuserar starkt på att vara ledande inom arbetssäkerhet.
 • Vi respekterar internationellt proklamerade mänskliga rättigheter.

Kunder

 • Marknadsföringen av våra produkter och tjänster är alltid sanningsenlig och korrekt.
 • Våra produkter och tjänster beaktar alltid våra kunders säkerhet.
 • Våra verksamheter ska präglas av hög kvalitet från första kundkontakt till avslutad leverans.

Konkurrenter

 • Vi stöder en fri och öppen konkurrens på alla marknader.
 • Vi följer gällande konkurrenslagstiftning i allt vi gör.
 • Vi talar inte med våra konkurrenter om priser eller principer för prissättning och deltagande i anbudsförfaranden.
 • Vi röjer inte heller information om våra kostnader eller kostnadsstrukturer, om våra strategiska beslut eller om annan information om företaget som inte är offentlig.

Miljön

 • En miljövänlig verksamhet är strategiskt viktigt för Caverion.
 • Energieffektivitet ingår i alla våra tjänster och lösningar.
 • Vi strävar efter att minska energi- och vattenförbrukning och avfall och utsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet.

Leverantörer, underleverantörer och andra affärspartners

 • Leverantörer, underleverantörer och andra affärspartners behandlas likvärdigt, hederligt och utan diskriminering i enlighet med gällande lagar och regelverk.
 • Vi tillåter inte någon form av mutor eller andra olagliga betalningar i förhållandet till våra leverantörer, underleverantörer och andra affärspartners.
 • Vi gör allt som står i vår makt för att bekämpa mutor, korruption och ekonomisk brottslighet inom vår inflytandesfär.

Förhållandet med samhället

 • Caverion följer gällande lagar och regelverk i alla länder där vi har verksamhet.
 • Vi tillåter inte någon form av korruption, utpressning eller mutor.
 • Vi ger inte några bidrag till politiska partier och grupperingar eller till enskilda politiker.

Certifikat