Datafilsbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999), avsnitt 10 och 24. 

Datum för upprättande: 29 december 2016

1. Registeransvarig

Caverion Corporation
Panuntie 11, 00620 Helsingfors
Tel. +358 10 4071
Org.nr FI25341274

2. Kontaktperson som ansvarar för databeskrivningsfilen

Sakari Toikkanen 
Head of Strategy & IT & Communications
Tel. +358 10 4071 (switchboard)


Mikael Ahlström
Head of Business Development
Caverion Sverige
Tel. +46 8 705 32 00 (växel)

3. Registernamn

Caverion Corporations kundregister 

4. Syfte med personuppgiftsbehandling

Syftet med detta register är följande: 

 • Underhålla och administrera kund- och affärsrelationer mellan registeransvarig och registrerad. 
 • Behandla feedback som lämnats till registeransvarig.
 • Utveckla och administrera Caverions tjänster och produkter.
 • Administrera interna och externa ansvarsområden inom Caverion Corporation eller företagets koncernbolag, närstående bolag eller underleverantörer för direktmarknadsföring, datautvinning och profilering av kunddata. 

5. Registrets innehåll

Följande data kan sparas i registret: 

 • Information som lämnats av den registrerade, såsom namn, e-postadress, telefonnummer och liknande.
 • Cookie-data som är relaterade till den registrerades användning av Caverions webbplatser.
 • Loggdata som är relaterade till användningen av Caverions webbplatser, som identifierar användarens plats, tid och användarinställningar.
 • Ekonomiska kunddata som är relaterade till köp av tjänster och produkter.
 • Förfrågningar och feedback från kund.
 • Kund-id

6. Vanliga informationskällor

 • Information som den registrerade lämnat ut.
 • Cookie-information från användarens hårddisk som Caverion Corporation eller någon av företagets partner, närstående bolag, koncernbolag eller underleverantörer har fått tillgång till.

7. Vanlig överföring av data eller överföring av data utanför EU eller EES

Information kan lämnas ut och överföras i de syften som anges ovan till enheter som hör till Caverion Corporation eller företagets koncernbolag, närstående bolag eller underleverantörer, varav vissa är lokaliserade utanför EU och EES. Du samtycker uttryckligen till att Caverion har rätt att fritt dela och lämna ut dina personuppgifter inom EU/EES och utanför EU/EES. I förekommande fall vidtar Caverion rimliga åtgärder för att se till att uppgifterna behandlas enligt Caverions riktlinjer.

8. Registersäkerhet

Datafilen är skyddad med lösenord och de allmänna bestämmelser för dataskydd som gäller för informationssystem som tillhör Caverion Corporation eller företagets partner, närstående bolag eller underleverantörer. Endast auktoriserade medarbetare på Caverion Corporation eller företagets partner, närstående bolag, koncernbolag, leverantörer eller underleverantörer har tillgång till personuppgifterna.