Certifiering och ackreditering

Som ett internationellt företag med tekniska och industriella fastighetstjänster kan Caverion i hög grad bidra till en hållbar utveckling av den bebyggda miljön. Caverion vill ta ett ansvar för den påverkan på miljön som bolagets egen verksamhet medför. Den bästa möjligheten att påverka de globala koldioxidutsläppen är dock resultatet av samarbete med kunderna.

Caverion utvecklar kontinuerligt sina produkter och tjänster för att göra det möjligt att minska miljöpåverkan av kundernas verksamhet.

Följande principer gäller för vår inställning i miljöfrågor:

 • En miljövänlig verksamhet är strategiskt viktigt för vårt bolag. Caverion erbjuder sina kunder ett sortiment av energieffektiva tjänster och tekniker. Energieffektivitet ingår i alla våra tjänster och lösningar.
 • Vi strävar efter att minska energi- och vattenförbrukning, avfall och utsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet. Utsläppen i vår egen verksamhet orsakas huvudsakligen av bränsleförbrukningen för våra servicebilar. Caverion använder logistiklösningar som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser för både person- och godstransporter.
 • Vi eftersträvar att förse våra kunder med en långsiktig och miljömässigt hållbar livs- och arbetsmiljö. Vi investerar i utveckling av nya innovationer inom detta område.

Caverion har certifieringar för ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 samt ISO 45001 för all verksamhet.

Vi är företagscertifierade för kylverksamhet enligt kommissionens förordning 
EG nr. 303/2008

Certifikat ISO 9001Certifikat ISO 14001 och ISO 45001

Miljöledning ISO 14001:2015

För att säkerställa att vår miljöpåverkan minimeras arbetar vi kontinuerligt med följande punkter:

 • Upprättar miljömål och strävar efter ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar från våra fordon.
 • Motiverar, informerar och höjer medarbetarnas kompetens i miljöfrågor så att arbetsuppgiften utförs på ett för miljön säkert sätt.
 • Verkar för en miljövänlig utveckling genom att föreslå för våra kunder energiåtgärder som minskar deras miljöpåverkan.
 • Följer upp, mäter och utvärderar våra miljöaktiviteter mot uppsatta miljömål.
 • Följer och uppfyller tillämplig miljölagstiftning, tillstånd, ackrediteringar och andra legala krav som företaget berörs av.

Kvalitetssäkring ISO 9001:2015

För att säkerställa leverans vid rätt tid och enligt uppgjorda överenskommelser har vi följande policy:

Caverion ska uppfylla kundens förväntningar genom att rätt förutsättningar skapas i verksamheten.

Detta uppnås genom att vi:

 • Tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens
 • Uppfyller gällande lagstiftning, avtalade villkor och gjorda överenskommelser
 • Ständigt strävar efter att förbättra system, processer, produkter och tjänster
 • Skapar ett förtroende hos varje kund för Caverion, vår verksamhet och medarbetare
 • Följer upp, värderar och förbättrar verksamheten mot uppsatta kvalitetsmål

Trycksättning med gas ISO/IEC 17020

Vår verksamhet har även ackreditering för provning av anläggningar med över -och undertryck.

Prekvalificering

Caverion har prekvalificerat sig för Sellicha och Trans Q