Arbetsmiljö

Caverion har en nollvision avseende arbetsolyckor.

En säker och trygg arbetsmiljö är högsta prioritet och ingen medarbetare inom Caverion ska behöva känna oro för sin hälsa går till jobbet.

Vi måste arbeta förebyggande

Vi har under många år arbetat med förebyggande arbetsmiljöarbete. Innan ett arbete påbörjas utförs en riskbedömning som identifierar de risker som kan åtgärdas med exempelvis skyddsanordningar och hjälpmedel. Men risker upptäcks inte alltid på en gång. Därför behöver vi även regelbundet undersöka arbetsförhållandena med skyddsronder för att identifiera riskkällor som finns i verksamheten.

Vår policy för arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö ska vara säker och stimulerande samt präglas av respekt och förtroende för individen.

  • En god arbetsmiljö och främjandet av friskvård är en strategisk fråga för Caverion
  • Lagstiftning och partsöverenskommelse är minimikrav
  • Vi gör kontinuerliga riskbedömningar för att förebygga och förhindra ohälsa, arbetsskador och olycksfall i arbetet
  • Vi ska verka för en sund och säker arbetsmiljö, omfattande psykisk, social och fysisk miljö för samtliga anställda
  • Våra anställda och vår inhyrda personal ska ha kunskaper som är anpassade för sina respektive roller så att arbete kan utföras säkert ur arbetsmiljösynpunkt
  • Vi sätter mål och följer upp för att ständigt förbättra

På Caverion arbetar vi säkert – annars arbetar vi inte

Så kan vi sammanfatta allas vårt ansvar. Medarbetare inom Caverion har det yttersta ansvaret för sin egen säkerhet på arbetet. Man måste alltid säkerställa att det är säkert att utföra ett arbete och att risken för att skador på både kort och lång sikt är noll.

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss