Bättre inlärning med frisk luft

Dåligt inomhusklimat i skolorna hämmar inlärningen. Detta kan åtgärdas med behovsstyrd ventilation, samtidigt som skolorna kan spara pengar.
Inomhusklimat
En forskargrupp vid Aarhus Universitet i Danmark delade upp en grupp elever i fyra klassrum och gav dem en rad uppgifter att lösa. Klassrummen hade olika luftkvalitet. Resultatet visade att eleverna var mer koncentrerade om mer frisk luft tillfördes i klassrummet. 

Eleverna gjorde upp till 7 % bättre ifrån sig när de fick friskare luft, jämfört med dem som utförde uppgifterna i det normala inomhusklimatet. De elever som arbetade i klassrummet där frisk luft tillfördes kunde slutföra fler uppgifter under tiominutersperioden utan att öka sin felprocent.

Enligt Bent Ole Jonsen, marknadsföringschef på Caverion Danmark A/S:s energiavdelning, bekräftar resultaten det som Caverion har vidhållit under många år:

- Luften behöver bytas ut. Detsamma gäller för kontorslokaler, för på samma sätt som inlärningen försämras i klassrummet, sjunker också produktiviteten på arbetsplatsen när inomhusklimatet är dåligt.

- Fler och fler företag följer vårt råd om att förbättra luftkvaliteten. Jag kan bara hoppas att den undersökning som genomfördes av Aarhus Universitet också kommer att hjälpa kommunpolitiker att förstå att det finns ett enkelt sätt att förbättra inlärningsresultat, säger Bent Ole Jonsen.

Bra ventilation är mycket mer än att bara öppna fönstren

- Visst kan man öppna fönstren, men på vintern är det inte så trevligt för de personer som måste sitta vid ett öppet fönster. Det är mycket mer effektivt att installera ett ventilationssystem. Med den teknik som vi har idag kan vi inte bara förbättra inlärning och produktivitet, vi kan också spara energi, säger Bent Ole Jonsen.

Att släppa ut varm luft genom öppna fönster är som att kasta bort pengar. Genom att föra luften genom ett ventilationssystem kan värmen återvinnas. Om byggnaden dessutom är utrustad med behovsstyrd ventilation byts luften ut som mest i de rum där det finns flest människor, vilket gör processen ännu mer effektiv vad gäller kostnadsbesparingar.

Enligt Jonsen är skolornas problem att många äldre skolor saknar ventilationssystem. De skolor som faktiskt har ett ventilationssystem upplever ofta att det inte fungerar optimalt. Jonsen anser att bättre ventilation är ett uppenbart sätt att förbättra inlärning.

- Lösningen är mycket enkel. Om kommunpolitikerna vill ha bättre skolor och förbättrad inlärning är inomhusklimatet ett område som bör prioriteras. En behovsstyrd lösning skulle även spara pengar åt kommunerna, säger Bent Ole Jonsen.

 

Fakta om undersökningen

  • Undersökningen utfördes av Aarhus Universitet i fyra klassrum på två skolor från 1970-talet.
  • Två små, decentraliserade ventilationsenheter installerades i de klassrum som användes vid undersökningen. Härifrån fördes frisk luft in i klassrummen.
  • Eleverna utsattes för olika nivåer av frisk luft medan de utförde uppgifter i språk och matematik. Varje dag fick eleverna tio minuter på sig att utföra en rad uppgifter. De kände inte till att de deltog i en undersökning.
  • Tillförseln av frisk luft gjorde att eleverna gjorde 7 % bättre ifrån sig än elever som satt i ett klassrum med vanligt inomhusklimat.
  • I de klassrum där ingen frisk luft tillfördes var koldioxidnivåerna 2–3 gånger högre än den tillåtna gränsen i nya byggnader.